DomoviCŠOD OE Čebelica"ČATEŠKI ŠKREBLNI IN PRGIŠČE SONCA"

"ČATEŠKI ŠKREBLNI IN PRGIŠČE SONCA"


Sodelovanje v projektu "Čateški škreblni in prgišče sonca", ki ga sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop LEADER in Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK).​


CŠOD dom Čebelica je bil v preteklem letu  s strani KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež in več partnerji povabljen k sodelovanju v projektu z naslovom Čateški škreblni in prgišče sonca, ki je bil uspešno prijavljen na javnem razpisu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK. S projektom želimo ozavestiti ljudi o ohranjanju in obnavljanju travniških sadovnjakov, ki so velika dragocenost našega kmečkega okolja. Zaposleni doma Čebelica smo se udeležili več aktivnosti. Med drugim smo se udeležili tečaja prepoznavanja in nabiranja zelišč, tečaja uporabe zelišč ter tečaja o obrezovanju sadnega drevja. V okviru projekta smo pripravili tudi nove vsebine za naše učence in jih preko 300 popeljali na ogled sadne sušilnice v Razborah, kjer so se seznanili s predelavo sadja in zelišč s sušenjem v sadni sušilnici, ter spoznali pomen zdravega načina uživanja posušenega sadja in zelišč.

NOSILEC OPERACIJE: KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež

OSTALI PARTNERJI V OPERACIJI: CŠOD - Dom Čebelica Čatež; Krajevna skupnost Čatež; Turistično društvo Čatež; Jože Zupančič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

VREDNOST OPERACIJE:  49.173,09€

ZNESEK SOFINANCIRANJA PO ODLOČBI ZA SOFINANCIRANJE Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 32.040,26€

NAČIN FINANCIRANJA: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

AKRONIM: Škrebl

CILJI OPERACIJE: Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja

Z izvajanjem operacije zagotavljamo ohranjanje kulturne dediščine na podeželju z razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturo.

 

Z operacijo smo dosegli naslednje cilje:

  • Razvili 4 nove produkte (Čateški škreblni, Prgišče sonca, Škreblfest, Ogled sadne sušilnice)
  • Realizirali 5 delavnic (Sadje z domačega vrta I in II, Narava moj zdravnik I in II, Zeliščarska delavnica za učitelje Doma Čebelica)

ČAS TRAJANJA OPERACIJE: 2018-2019

STATUS OPERACIJE: REALIZIRANO

 

KONTAKT: Mija Benedičič, info@kudcatez.si

 

Operacija ČATEŠKI ŠKREBLNI IN PRGIŠČE SONCA je projekt , ki bo pomagal k uresničevanju ciljev strategije lokalnega razvoja LAS STIK  z opredeljenim tematskim področjem razvoja osnovnih storitev, s ciljem izboljšanja trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja,  z ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine na podeželju ter  z razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturo.

 

Cilji in rezultati projekta rezultirajo skozi različne ciljane aktivnosti: delavnice, produkte in dogodke. Obiskovalce te spletne strani vabimo k spremljanju in sodelovanju pri aktivnostih.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Z izrabo in nadgradnjo obstoječih objektov in programov bomo nadgradili vsebine povezana z lokalnim okoljem. Obstoječi potencial romarskega središča Zaplaz, ki ga vsako leto obišče do 10.000 obiskovalcev  ter bogato kulturno dediščino, bomo s to operacijo dopolnili, obiskovalcem bomo omogočili novo izkušnjo.

Znanja in veščine starejših generacij bomo prenesli na mlajše in s tem zagotovili tudi medgeneracijsko sodelovanje. S tem projektom bomo oblikovali nove produkte. Tako bomo ustvarili boljšo prepoznavnost območja. Uvedli bomo inovativne promocijske modele in spodbujali turizem na podeželjunadgradili bomo obstoječe objekte: na kmetiji Zupančič bomo v skladu z navodili in priporočili Zavoda za kulturno dediščino Novo mesto obnovili (na novo postavili) peč (princip krušne peči), z marketinškimi in promocijskimi aktivnostmi pa bomo povečali izkoriščenost obstoječih kapacitet,

 

. enega izmed obstoječih prostorov v Kulturnem domu na Čatežu bomo uredili v učilnico za potrebe delavnic te operacije,

 

. oblikovali bomo naslednje nove produkte: suho sadje »Čateški škreb’lni«, čajna mešanica »Ščepec sonca«, turistični produkt »Obisk tradicionalne sadne sušilnice«, kulturno-turistični dogodek Škreb’lfest, ki bo tradicionalen festival,

 

. realizirali bomo dva vsebinska sklopa delavnic  in sicer prvi sklop bo namenjen področju sadjarstva – od uspešne vzgoje dreves do predelave in trženja sadja. Ta sklop smo poimenovali z naslovom »Sadje z domačega vrta«. Drugi vsebinski sklop predavanj pa bo namenjen področju zeliščarstva – poimenovali smo ga »Narava- moj zdravnik«. Oba sklopa bosta sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela,

 

. dopolnili bomo izobraževalni program rednega obšolskega sistema CŠOD in na ta način v projekt vključili več kot 1000 udeležencev . V ta namen bo potrebno realizirati krajši izobraževalni program za potrebe usposabljanja učiteljev v tem domu

 

Pred drugo svetovno vojno je bil Čatež priznana turistična destinacija. Zgodovina tega področja kaže, da je tod okrog imelo pomembno mesto kmetijstvo, znotraj tega pa sadjarstvo. Zato so nekoč te prebivalce poimenovali »pecljarji«. Področje je hribovito, terenov primernih za poljedelstvo ni na pretek, vasi pa so nekoč  krasili in omogočali boljše preživetje sadovnjaki z visokoraslimi sadnimi drevesi. Nekateri sadovnjaki so bili koncipirani tako, da je sadovnjak dajal pridelek od zgodnjega poletja do pozne jeseni. Področje je bilo med drugim zelo znano po češnjah.  Da bi predvsem jesensko sadje lažje shranili za zimske dni in pripomogli k lažji prehranjenosti številčnih družin, so napredne sile (šola in cerkev) spodbujali prebivalce h graditvi vaških sadnih sušilnic. Zadnjo so zgradili na tedanjem šolskem vrtu  na Čatežu, tik pred drugo svetovno vojno.

 

Z operacijo »Čateški škreblni in prgišče sonca« bi na to področje vrnili sadovnjake, popularizirali sušenje sadja, s tem pa zdravo prehrano. Zelo pomemben element tega projekta je tudi ohranjanje tukajšnje kulturne dediščine. Starejše generacije to področje poznajo, navdušiti in izobraziti  je potrebno predvsem mlade generacije, jih vzpodbuditi, da se tega področja lotijo inovativno in ga še nadgradijo. Pravilno zastavljeni cilji in naloge bodo s časom omogočile tudi kakšno delovno mesto za mlade in ženske. Širše področje Čateža leži na nadmorski višini nad 500 m, na področju, kjer intenzivno kmetijstvo nima prvega mesta, kjer ekološko kmetovanje  počasi pridobiva na pomenu, kar je ugodno za rast zdravilnih rastlin in za gojenje zelišč.

 


»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

 

Zemljevid

Eko dom Čebelica 

Knjižnica odprtega tipa

Geotrip ´99 z aktivnostjo  »Kamen na kamen« Geološka dediščina Čateža za raziskovanje in izobraževanje (CŠOD Dom Čebelica v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor Urad RS za varstvo narave, september 1999)

Objava v publikaciji Geotrip '99 v Sloveniji

Geotrip  2002 z aktivnostjo »Voda je izklesala Režkovo jamo« (CŠOD Dom Čebelica v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor Agencija RS za okolje in JKŽ Ljubljana, 2002)

Objava v publikaciji Geotrip '02 v Slovniji, stran 104

 Gozdna pot – Zaplaške stezice  (CŠOD Dom Čebelica v sodelovanju s Turističnim društvom Čatež, KS Čatež  in Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, CŠOD Dom Čebelica v sodelovanje s Turističnim društvom Čatež in KS Čatež, 2007)

NARAVOSLOVNI DAN za 5.r. in 7.r. OŠ 

 

RT Varstvo okolja Trebnje 2010 z  aktivnostjo »Vodni viri za razvoj samooskrbnega območja«  (CŠOD Dom Čebelica  v sodelovanju s KS Čatež in Občino Trebnje)

Raziskovalni tabor Varstvo okolja Trebnje 2010

Objava v Dolenjskem listu

Objava v Financah

RT Varstvo okolja Trebnje 2011 z  aktivnostjo »Vzpostavitev ERM učnega poligona Čatež«

(CŠOD Dom Čebelica v sodelovanju s Filozofsko fakulteto_ ERM Centrom Maribor, KS Čatež in Občino Trebnje)

Raziskovalni tabor Varstvo okolja Trebnje 2011

Oddaja Gymnasium  RT VOT 2011_ Ekoremediacije na RTV SLO 1, dne 27.7.2011

Objava v Glasilu občanov občine Trebnje, stran 7

Objava v Dolenjskem listu

Objava v Žurnalu

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …