Drugi razpisi

Drugi razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe, 4.5.2021

1. Opis CŠOD

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju: CŠOD) je javni zavod, ki ga je za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanja v raziskovalno delo in kulturno dejavnost mladine ter za izvajanje delov izobraževalnih programov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja, ustanovila Vlada Republike Slovenije. Sedež javnega zavoda je Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana.

CŠOD na področju vzgoje in izobraževanja izvaja večdnevne programe šole v naravi, vikend in dnevne programe ter programe aktivnih počitnic. Programi CŠOD se izvajajo v 25 organizacijskih enotah razpršenih širom Slovenije in v 7 dnevnih centrih. Programov se vsako leto udeleži preko 120.000 mladostnikov. Razpršenost lokacij in programska ponudba omogoča udeležencem, da ob pestrosti naravne in kulturne dediščine uresničijo zastavljene cilje na področju znanja, veščin in spretnosti na kognitivnem področju.

CŠOD upravlja in razpolaga z nastanitvenimi kapacitetami na 25 lokacijah (organizacijske enote CŠOD), ki so primarno namenjene izvajanju programov javne službe. V terminih, ko ne izvaja javne službe, CŠOD ponuja nastanitvene kapacitete v okviru tržne dejavnosti.

Ena od organizacijskih enot, kjer CŠOD izvaja programe šole v naravi in druge programe, je OE Soča, ki se nahaja na Dijaški ulici 14, 5220 Tolmin. Na tej lokaciji izvaja tudi dejavnost dijaškega doma.

2. Opis stanja

CŠOD namerava v svoji enoti CŠOD OE Soča - Dijaška ulica 14, 5220 Tolmin energetsko sanirati objekt in ga adaptirati za potrebe izvajanja osnovne dejavnosti. V letu 2020 smo pridobili projektno dokumentacijo PZI in vložili prijavo za pridobitev kohezijskih sredstev za energetsko sanacijo. V letu 2021 načrtujemo izvedbo javnega razpisa za izbor izvajalca del ter začetek izvajanja del. Energetska sanacija in adaptacija bo potekala v šolskem letu 2021/2022. V času izvajanja energetske sanacije in adaptacije zaradi obsega del v objektu ne bo možno izvajanje dejavnosti CŠOD in želimo dejavnost izvajati na nadomestni lokaciji.

3. Dodatna pojasnila in posredovanje vprašanj

Potencialni ponudniki lahko posredujejo vprašanja na e-naslov info@csod.si ali nas kontaktirajo po telefonu 01 2348 601.

4. Predmet ponudbe

CŠOD poziva potencialne ponudnike, da posredujejo ponudbo za uporabo ali najem primernega objekta/prostorov:

 • za izvajanje dejavnosti šole v naravi v obdobju od 1. 9. 2021 do predvidoma 30. 4. 2022, z možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2022;
 • za izvajanje dejavnosti dijaškega doma v obdobju od 1. 9. 2021 do predvidoma 30. 4. 2022, z možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2022;

Ponudba lahko vključuje objekt/prostore za izvajanje dejavnosti šole v naravi in dejavnosti dijaškega doma, ali pa posamezno dejavnost.

Za izvajanje dejavnosti šole v naravi so zahtevani kriteriji:

 • ustrezni prostori:
 • sobe za nastanitev 60 oseb, največ 6 posteljne sobe in vsaj tri enoposteljne ali dvoposteljne sobe
 • sanitarije za 60 oseb
 • pisarniške prostore za zaposlene CŠOD (dve pisarni),
 • večnamenski prostor za 60 oseb (lahko tudi jedilnica),
 • večji prostor za izvajanje notranjih aktivnosti za 30 oseb,
 • kuhinja v obratovanju
 • jedilnica s kapaciteto 60 oseb,
 • prostor za opremo (športna oprema in pripomočki, didaktična oprema za naravoslovje).
 • primerno vzdrževana bivanjska in druga oprema,
 • možnost zagotavljanja ustreznega zdravstveno higienskega režima,
 • zagotovljena internetna povezava (oziroma možnost ureditve),
 • objekt mora imeti vsa ustrezna veljavna dovoljenja za obratovanje,
 • možnost dostopa z avtobusom,
 • geografska umeščenost v Posočju.

Za izvajanje dejavnosti dijaškega doma so zahtevani kriteriji:

 • ustrezni prostori:
 • za bivanje 8 oseb, vsaj tri ločene sobe s pripadajočimi sanitarijami,
 • prostor za učenje za 8 oseb hkrati (s pisalnimi mizami ali možnostjo ureditve),
 • prostor in sanitarije za dijaško vzgojiteljico in nočnega varnostnika,
 • manjša kuhinja z jedilnico za 8 oseb,
 • primerno vzdrževana bivanjska in druga oprema,
 • zagotovljena internetna povezava (oziroma možnost ureditve) ,
 • bližina Gimnazije Tolmin (možnost zagotovitve varnega dostopa, peš).

Ponudbe bodo obravnavane glede na izpolnjevanje navedenih kriterijev, na podlagi ogleda objekta in prostorov ter pridobitvi vseh informacij glede obratovanja.

5. Oddaja ponudbe

Ponudnike prosimo, da ponudbo oddajo najkasneje 31. 5. 2021 do 12:00 na e-naslov info@csod.si ali po pošti na naslov CŠOD, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana.

 

 

                                                                                                                                                  Branko Kumer Direktor CŠOD

 

 

 

 

Dokumentacija

POZIV PROMOTORJEM

za vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta Energetske obnove stavb namenjenih za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti za predšolsko vzgojo in osnovno šolo in storitev energetskega upravljanja objekta po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov

1. Uvod

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju javni partner) se bo prijavil na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike (OP EKP) v obdobju 2014 -2020, za izvedbo predvidenih energetskih ukrepov na objektu CŠOD DOM SOČA v Tolminu, po sistemu energetskega pogodbeništva. 

Javni partner poziva vse potencialne promotorje, da predložijo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove objekta in storitev energetskega upravljanja v objektu Dom Soča, po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

2. Javni partner

Osnovni podatki o javnem partnerju:

Naziv:                         CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Naslov:                        Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba:      Branko Kumer, direktor
Matična številka:        5671221000
Davčna številka:         SI 89446046
Telefon:                      (01) 234 86 00
E-pošta:                      info@csod.si
Objekt:                        CŠOD dom Soča, Dijaška ulica 14, Tolmin
Kontaktna oseba:       Branko Kumer, Marija Kobetič Premru
 

3. Predmet poziva k dopolnitvi

Predmet poziva promotorjem vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno zasebnega partnerstva je:

 • izvedba energetske sanacije objekta CŠOD - Dom Soča in
 • storitev energetskega upravljanja tega objekta, po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije.

Javni partner ima za predmetni projekt izdelano in pridobljeno naslednjo dokumentacijo:

-           Razširjen energetski pregled, Končno poročilo, CŠOD Dom Soča, november 2018,

Navedena dokumentacija je priloga k temu pozivu in je v elektronski obliki, skupaj s pozivom, objavljena na internetni strani javnega partnerja (www.csod.si/razpisi/drugi razpisi). Dokumentacija se lahko uporablja izključno za potrebe priprave vloge o zainteresiranosti za ta projekt. Ne sme se razmnoževati, posnemati ali navajati v drugih primerih.

4. Pravne podlage

Pravno podlago za predmetni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo predstavlja Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 314/09) in Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07).

5. Oblika javno zasebnega partnerstva

Naročnik s tem pozivom ne prejudicira oblike javno-zasebnega partnerstva, odločitve in akta o javno-zasebnem partnerstvu.

6. Informacije o projektu

CŠOD upravlja z objektom »Dom Soča«. Zaradi slabega stanja objekta je CŠOD pristopil k izvedbi aktivnosti za energetsko sanacijo in posodobitev objekta z namenom pridobitve boljših bivanjskih pogojev za izvajanje programov vzgojno izobraževalnih dejavnosti ter zmanjšanja rabe energije objekta.

CŠOD je za projekt izdelal Razširjeni energetski pregled – končno poročilo (november 2018).

Potencialni promotor se lahko dogovori za ogled objekta dne 7.3.2019  od 11.00 ure do 15.00 ure na tel. št. 01 2348 601 ali po e-pošti info@csod.si.

CILJI INVESTICIJE

Splošni cilji izvedbe energetske sanacije objekta doma Soča je izboljšanje stanja na področju rabe energije, zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje objekta Dom Soča. S tem bodo doseženi tudi boljši pogoji toplotnega udobja, kar predstavlja tudi boljše pogoje za obiskovalce in zaposlene.

Operativni cilji investicijskega projekta energetske sanacije so:

 • energetska sanacija objekta (toplotna izolacija fasade, podstrešja, ureditev prezračevanja ipd.)
 • postaviti sodoben in zanesljiv sistem ogrevanja, ki bo omogočal izboljšanje URE
 • zmanjšati stroške zaradi rabe energije
 • namestitev sodobne opreme za doseganje energetskih prihrankov
 • izboljšati stanje toplotnega ugodja obiskovalcev in zaposlenih pri rabi objekta

Neposredni pričakovani rezultati projekta energetske sanacije so razvidni iz priloženega Razširjenega energetskega pregleda – končno poročilo (november 2018).

Vso potrebno dodatno dokumentacijo za pripravo dopolnitve vloge o zainteresiranosti (podatke o objektu, referenčne vrednosti sedanjega obsega rabe energije po vrstah energentov, ostalo razpoložljivo dokumentacijo, razpoložljive ocene kakovosti objekta in ukrepov učinkovite rabe energije oziroma energetski pregledi ipd.), informacije in pojasnila lahko zahtevate po elektronski pošti na naslov: info@csod.si.

7. Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti

Naročnik od vlog promotorjev pričakuje:

Predstavitev izvedbe projekta »Energetska sanacija Doma Soča« z namenom doseganja ciljev investicije opredeljene v izdelani investicijski in projektni dokumentaciji.

Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o zainteresiranem subjektu za javno zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno zasebnega partnerstva.

Dokumentacija, ki jo naročniku predloži zainteresirana oseba, mora skladno s Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 33/07) vsebovati naslednje vsebinske elemente:

-        idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije,
-        analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
-        prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
-        ekonomsko oceno projekta,
-        časovni načrt izvedbe projekta,
-        oceno prihodkov in stroškov v času življenjske dobe projekta.

Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti pripravljena v skladu z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa.

8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti

Vlogo o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo lahko oddajo zainteresirane osebe v zaprti kuverti na naslov Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana z oznako na ovojnici »Vloga o zainteresiranosti za izvedbo projekta Energetska sanacija objekta Doma Soča in storitev energetskega upravljanja objekta po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov v objektu« najkasneje do 12.3.2019 do 12:00 ure. Vloga mora vključevati tudi elektronsko obliko (priložiti cd ali usb).

Javni partner si pridružuje pravico, da bo vse podatke in predloge, ki ne bodo označeni kot poslovna skrivnost zasebnega partnerja, uporabil pri oblikovanju končne vsebine, modela in obsega razpisne dokumentacije za izbor zasebnega partnerja.

Promotor, ki bo podal vlogo o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, bo imel v morebitnem postopku javnega razpisa enake pravice kot drugi kandidati. S podajo vloge o zainteresiranosti se ne šteje, da je promotor kandidat v nadaljnjem postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Stroške priprave in oddaje dopolnitve vloge v celoti nosi promotor.

Predmetni poziv promotorjem je neobvezujoč dokument, ki izkazuje namen javnega partnerja. Center za šolske in obšolske dejavnosti si pridružuje pravico do spremembe vsebin in obsega projekta, opisanega v tem pozivu. Končna oblika modela javno-zasebnega partnerstva, obseg, vsebina in časovna izvedba projekta in obveznost partnerjev bodo opredeljene v postopku javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja.

Dokumentacija

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Branko Kumer, direktor

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …