Drugi razpisi

Drugi razpisi

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA CENTRA ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, objava 16.09.2016

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9 in 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/13 in št. 15/16) svet javnega zavoda Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
 • ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,
 • ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • na višji ravni zahtevnosti (B2) obvlada, poleg slovenščine, vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen  zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Prijavi mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:

 • Europass življenjepis,
 • načrt razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih,
 • dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe,
 • dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj pri podobnih vodstvenih delih,
 • potrdilo o znanju vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije (razen slovenščine) na višji ravni zahtevnosti (B2),
 • izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen  zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Kandidat lahko poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc. Če te izjave ne poda, mora prijavi sam predložiti ustrezna dokazila.

Šteje se, da je vloga popolna, če vsebuje vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let in bo z njim za čas trajanja mandata sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za  direktorja CŠOD«, na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo je 10 dni od objave javnega razpisa. Prijava se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti.

V postopku izbire bodo upoštevane samo pravočasne in popolne vloge kandidatov.

Kandidati naj v vlogi sporočijo elektronski naslov za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko kandidati dobijo na tel. 01/23-48-601 oziroma na elektronskem naslovu info@csod.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Razpis velja od 16.9.2016 do 26.9.2016.

   Svet CŠOD

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …