Kadri za izvedbo

Kadri za izvedbo


Kadri, ki izvajajo šolo v naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, so pomemben dejavnik za kakovost znanja pri učencih. CŠOD in šola morata zagotoviti zadostno število učiteljev z ustreznim teoretičnim in praktičnim strokovnim znanjem v skladu z normativi in zastavljenimi cilji šole v naravi.

Kadri, ki sodelujejo pri programu, so:

  • kadri, zaposleni v CŠOD,
  • učitelji šole.


KADRI V ORGANIZACIJSKI ENOTI CŠOD

Vodja organizacijske enote je oseba, ki izpolnjuje pogoje za delovno mesto učitelja v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ima smisel za organizacijo.
Njegove naloge so: organizira in vodi delo OE, načrtuje in usklajuje vzgojno-izobraževalno delo ter spremlja in nadzira delo pedagoških delavcev.

Učitelj je oseba, ki izpolnjuje pogoje za delovno mesto učitelja v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Naloge: neposredno izvaja vzgojno-izobraževalno delo v skladu s Konceptom šole v naravi in po dogovoru s šolo oblikuje letne in dnevne priprave ter opravlja druga dela v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.

Inštruktor je oseba s strokovnim znanjem in potrjeno licenco strokovnih znanj izbrane aktivnosti, ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in pod vodstvom učitelja izvaja neposredno delo z učenci.

 

 

 

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …