Micro:bit na šoli

Micro:bit na šoli

Povabilo k sodelovanju: Micro:bit na šoli

Seznam šol, izbranih na razpisu projekta Micro:bit na šoli

Vabimo vas k sodelovanju v projektu Micro:bit na šoli. Projekt usmerjata Code Week Slovenija in Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v sodelovanju  z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in podjetjem Microsoft Slovenija (sponzor). CŠOD bo vsaki od 15 šol, ki bodo izbrane na razpisu, dal v uporabo 15 mikrokrmilnikov micro:bit, z uporabo katerih bodo učitelji nadgrajevali in ponazarjali učne vsebine v 2. in 3. triadi, učenci pa pridobivali digitalne veščine. Rok za oddajo prijav prek spletnega obrazca je 5. december do 14. ure.

Predstavitev projekta

Namen projekta je uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja digitalnih veščin, kot so računalniško mišljenje, programiranje in kompetence za ustvarjalno ter odgovorno uporabo digitalne tehnologije – z uporabo mikrokrmilnikov micro:bit pri poučevanju različnih vsebin v 2. in 3. triadi. Tako je namen projekta povezovanje in vključevanje digitalnih veščin pri pouku angleščine, matematike, slovenščine, kemije, fizike, zgodovine, geografije, umetnosti in vseh ostalih predmetov; prav tako je implementacija mikrokrmilnikov zaželena pri drugih dejavnostih, ki jih na šoli vodijo učitelji – kot so dodatni/dopolnilni pouk in krožki. Uporaba tehnologije in poučevanje programiranja namreč nista cilj sama sebi, temveč naj učencem omogočita bolj zanimivo in ustvarjalno učenje.

Cilji projekta:

 1. izvajanje rednih učnih ur, dodatnega ali dopolnilnega pouka ali krožkov z uporabo mikrokrmilnikov micro:bit;
 2. uporaba mikrokrmilnikov micro:bit in druge računalniške opreme z namenom ponazoritve učnih vsebine in z namenom reševanja nalog;
 3. povezovanje učnih vsebin z digitalnimi veščinami;
 4. razvoj računalniškega mišljenja in poučevanje osnovnih programerskih konceptov;
 5. javna predstavitev najzanimivejšega projekta oziroma rešitve, ki bo nastala ob uporabi mikrokrmilnikov micro:bit v okviru šolskih dejavnosti.

V tem kontekstu bodo učitelji in učiteljice oz. članice in člani šolskih projektnih timov

načrtovali in razvijali digitalne veščine učencev, pridobljene s pomočjo uporabe mikrokrmilnikov pri učnih urah, dodatnem oziroma dopolnilnem pouku ali krožkih.

Faze projekta:

 1. faza: javni poziv šolam, 12. november 2018;
 2. faza: uradni zagon in predstavitev projekta šolam, 28. november 2018 ob 14. uri na MIZŠ;
 3. faza: izbor 15 šol, 7. december 2018;
 4. faza: predaja opreme šolam in dodelitev mentorjev šolam, 20. december;
 5. faza: delo z mikrokrmilniki na šolah, do 12. aprila 2019;
 6. faza: predstavitev šolskih projektov, 12. april 2019 (uradni zaključek projekta).

Kaj z vključitvijo v projekt pridobijo šole?

 • Vsaka šola prejme 15 mikrokrmilnikov micro:bit.
 • Začetna izobraževanja za delo z mikrokrmilniki oziroma mentorstva za učitelje, ki jih koordinira Microsoft Slovenija.
 • Vključitev šole v projekt Europe Code Week.
 • Možnost mreženja in izmenjave primerov dobre prakse med sodelujočimi šolami.
 • Možnost objave gradiv, ki bodo nastala kot rezultat dela v projektu.
 • Potrdilo o sodelovanju v projektu za napredovanje v naziv (pod pogojem izpolnitve vseh obveznosti v projektu).

Točkovanje učiteljev

Koordinatorju projekta na šoli prejme potrdilo z dvema točkama (potrdilo izda CŠOD) za vodenje in koordiniranje izvenšolskega inovacijskega projekta.

Ostali učitelji, ki bodo na šoli sodelovali v projektu, prejmejo vsak po eno točko za delo v okviru inovacijskih projektov -  potrdilo bo izpolnil vodja/koordinator projekta na posamezni šoli in podpisal ravnatelj.

Pogoji za prijavo šol

H kandidaturi vabimo osnovne šole, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo učitelje, ki želijo in bodo uporabljali mikrokrmilnike micro:bit pri pouku;
 • v okviru projekta bodo spodbujale razvoj digitalnih veščin, kot je računalniško mišljenje;
 • uporaba mikrokrmilnikov in povezovanje z vsebinami iz učnega načrta pri različnih predmetih (ne le v okviru računalništva npr.);
 • pri pouku in uporabi mikrokrmilnikov micro:bit bodo spodbujale ustvarjalnost;
 • o svojih aktivnosti z mikrokrmilniki bodo napisale poročilo/novičko in ga objavile na spletni strani šole;
 • na zaključni prireditvi (predvidoma 12. aprila 2019 na MIZŠ v Ljubljani) bodo učitelji in učenci predstavili svoje delo z mikrokrmilniki micro:bit pri pouku.

Uporabo mikrokrmilnikov micro:bit priporočamo pri pouku v 2. in 3. triadi.

Podrobnejši pogoji so razvidni iz priložene prijavnice.

Rok prijave: 5. december 2018 do 14. ure. Povezava do spletne prijavnice: http://bit.ly/prijava_microbit.

Vloge, ki ne bodo oddane v zgoraj določenem roku, bo komisija za izbor šol zavrnila.

Izbor šol

Na osnovi poslanih prijav bo izbranih 15  šol, na temelju sledečih kriterijev:

 • geografska pokritost in ustrezno razmerje med mestnimi ter primestnimi šolami;
 • zmožnost zagotoviti vsaj dva (2) učitelja, ki bosta vodila in poskrbela za izvedbo projekta na šoli;
 • opis ideje za povezovanje učnih vsebin oziroma medpredmetno sodelovanje pri uporabi mikrokrmilnikov micro:bit.

Natančnejše informacije o vsebini, namenu in poteku projekta bodo predstavljeni in pojasnjeni vsem zainteresiranim predstavnikom šol na uvodnem dogodku, 28. novembra ob 14. uri na MIZŠ v Ljubljani.

Morebitne izbrane šole, ki ne bodo izvedle vseh predvidenih aktivnosti, s tem nepreklicno izgubijo možnost uporabe mikrokrmilnikov in so jih obvezane vrniti CŠOD najkasneje v petnajstih (15) dnevih po uradnem zaključku projekta.

Postopek obravnavanja vlog

O izboru šol bo odločala komisija, ki jo sestavljajo predstavnica projekta Code Week in predstavnika CŠOD ter MIZŠ. Šole bodo o izboru obveščene najkasneje do 11. decembra 2018.

Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na info@codeweek.si

Katja K. Ošljak
Ambasadorka projekta Code Week

Zoran Petrov
Svetovalec direktorja CŠOD

Priloga - prijavnica: http://bit.ly/prijava_microbit

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …