Jama Dimnice in voda skozi kras

Jama Dimnice in voda skozi kras

Kontakt: Franc Malečkar, Violeta Lovko
E-pošta: dimnice@csod.si
Telefon: 051 692 648
Mobilni telefon: 051 692 648, 031 362 800

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica  

DOBRODOŠLI V VRAŽJEM PODZEMLJU

NARAVOSLOVNO-ŠPORTNI DNEVI NA STIKU MED KRASOM IN BRKINI

Dnevni center Dimnice deluje v soglasju z jamarji in lokalno skupnostjo izvaja naravoslovno-športne in kulturne dneve v jami Dimnice in njeni okolici. Iz brezna izhaja pozimi toplejši jamski zrak, ki na stiku z zunanjim kondenzira, kar se kaže kot steber »dima«. Okoličani so domnevali, da izhaja iz hudičeve prekajevalnice mesa ali dimnice.

Program je usklajen je s šolskimi načrti, predznanjem in psihofizičnimi sposobnostmi mladine, in razdeljen na dva tematska sklopa:

Krasoslovje, kompleksno vedo, katere matica je Slovenija. Združuje, znanje o kraškem podzemlju, biospeleologijo, geografijo krasa, ki zajema tudi njegovo socialno valorizirane. S tem tipom površja, njegovim razvojem, izrabo, sožitjem človeka z njim v preteklosti in sedaj, naravovarstveno, predvsem hidrološko krhkostjo in našo življenjsko odvisnostjo, saj preko 40 % državljanov pije kraško vodo, se učenci in dijaki seznanjajo, največ v okviru naravoslovnih predmetov, biologije, zemljepisa, in

Jamarstvo, dokumentirano raziskovanje podzemlja, ki je edini šport, katerega svetovna "zibelka" je Slovenija. Nacionalni pomen in "samoiniciativni" jamski pohodi mladih, saj je skoraj 50% države take, kjer se pojavljajo kraške votline "opravičuje" vključitev te kolektivne, neagresivne dejavnosti v šolske programe.

Izjemne, varno dostopne, naravne danosti (stik normalnega s kraškim površjem, speleogenetski pojavi) sožitje človeka z naravo na območju izpostave omogočajo ustanovam, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol do univerz tretjega obdobja, izbor iz "menija" vsebin naravoslovno-družbenih in telesnovzgojnih predmetov, ki jih lahko izvedejo s terenskim delom, opazovanjem in izkustvenim učenjem.

PROGRAM

Nekaj primerov iz programa devetletke:

Spoznavanje okolja za 3. razred (Jaz in narava, Bilo je nekoč, Varovanje okolja,…),

Družba in Naravoslovje in tehnika za 4. in 5. razred (Dom, domačija, Prostorska orientacija, Raznolikost v naravi, Pokrajina, naravne značilnosti…),

Naravoslovje, Geografija in Zgodovina za 6., 7. in 9. razred (npr. snovi - lokalne kamnine in minerali v jami in ob učni poti - kalcit-islandski dvolomec,…- in kriteriji za razvrščanje, kraški pojavi, uporaba apnenca, dopolnitev šolske geološke zbirke…),

Izbirne vsebine z biologijo za 7., 8. in 9. razred: 1. Biologija: Rastline in človek, Organizmi v naravnem in umetnem okolju,Raziskovanje organizmov v domači okolici; 2. Okoljska vzgoja; 3. Projekti iz fizike in ekologije, 4. Etnologija; 5. Geografija; 6. Kemija (npr. gozd - horizonti tal. onesnaženje vode, naravna dediščina, okoljska vzgoja - samočistilna sposobnost kraških voda, osnove ekologije, medsebojni vplivi vode in zraka v jami, kroženje zraka in vpliv na rast kapnikov, mikro in makro kraške površinske oblike in hidrološki pojavi (jama, udornica, suha in slepa dolina, ponikalnica,…) vzdolž učne poti.

Športna vzgoja od 3. do 9 razreda (npr. vztrajnost z dalj časa trajajočimi gibalnimi nalogami v naravi pohodništvo in jamarstvo, primerno prehrano za jamarsko dejavnost in pohodništvo ter odgovoren odnos do zdravja, pomen čustvene navezanosti na naravo in naravovarstvenega ozaveščanja, značilnosti tipov kraških votlin glede premagovanja ovir, značilnosti posamezne vrste jamarske opreme, zgodovinski pomen slovenskega jamarstva, varnostne norme,..)

Potek naravoslovno-športnih in kulturnih dni:

 1. Priprave:

Izpostava se nahaja 8 km od konca avtoceste pri Kozini. Je dosegljiva večini skupin v manj kot 2 urah vožnje. Vsebine zato lahko izvedemo v obliki "celodnevnega", tj. 6 šolskih ur, ali skrajšanega programa v kombinaciji npr. s planinskim izletom na Slavnik, v okviru ekskurzije do Socerba in Svete jame, koprske Luke in drugih zanimivosti Slovenske Istre, Krasa in zamejstva ali na poti oz. povratku z domov CŠOD v Fiesi in Seči.

Glede na to prejme organizator pred prihodom podrobno učno pripravo s tabelo za pripravo delovnih skupin, kopijo navodil spremljevalcem in delovnih listov v slovenskem ali italijanskem jeziku.

2. Terensko delo:

Po predstavitvi programa, značilnosti pokrajine in sožitja človeka z naravnimi danostmi na stiku med normalnim in kraškim površjem, tj. Brkini in Podgrajskim podoljem s Čičarijo, se spustimo z razgledišča do vhoda v jamo Dimnice.

Po seznanitvi z jamarskimi "zlatimi pravili" in delovanjem karbidovk, se po delovnih skupinah podamo v spiralno speljanem poltunelu do Plesne dvorane na dnu vhodnega brezna. Od tu vodijo udobne, varne, poti v več smeri, ki jih obiščemo glede na razpoložljiv čas in vsebino programa. V Beli dvorani vidimo vpliv prepiha na rast kapnikov (anemoliti), mimo 22 m visokih kapniških stebrov, med najvišjimi v Evropi, se spustimo do vodnega rova z ostanki vodovodnega zajetja, hieroglifi,… na prehodu v fosilni rov vidimo grušč v podlagi sigove kope, kolonije bakterij na stropu,… v prvi dvorani "gozd" kapnikov več generacij, v naslednji menjujoče se plasti sige in ilovice, fasete na steni, sledijo anastomoze na stropu in tla prekrita s sigovimi ponvicami,… vse do čebulastih stalaktitov, prezimovališča netopirjev, konglomerata,… Delovne skupine beležijo na delovne liste na posameznih opazovalnih točkah temperaturo in speleogenetske pojave, da bi razumeli razvoj kraškega podzemlja in človekove vplive nanj.

Ob povratku je mogoče spoznati v dnu vhodnega brezna opremo jamarjev in se preizkusiti v plezanju po jamarskih lestvicah.

Površinski del ekskurzije sledi opazovalnim točkam na krožni učni poti od Dimnic (določanje globine brezna, toplotni obrat v udornici in vpliv na rastje,…) preko gmajne na polgolem krasu v slepo dolino Mrzlice, kjer se seznanimo z nastankom te površinske oblike, obzidanimi vrtačami, profilom tal, pogoriščem in ponorno jamo, kjer izračunamo, kdaj bo voda pritekla v vodovodno zajetje na izviru. Ogled sklenemo v vasi Slivje, kjer se ustavimo vsaj v cerkvi sv. Martina s freskami, ki prikazujejo negativne biblijske like kot fašistične, pozitivne pa kot slovenske. 

3. Sklep

Ponovitev izvedemo ob točkovanju zbranih podatkov na delovnih listih posameznih skupin in najboljša prejme simbolično nagrado.

Zbrano gradivo je lahko podlaga za predstavitev "raziskovalne naloge" na šolski razstavi.

Program izvajamo preko celega leta in ga prilagajamo vremenskim pogojem. Če je vreme zelo slabo, je večji poudarek na kraškemu podzemlju, spustimo se lahko tudi v Sveto jamo pri Socerbu z edino podzemno cerkvijo pri nas in razgledom preko Tržaškega zaliva

 

Naravoslovno-tehnična ekskurzija omogoča aktivno spoznavanje in strokovno razlago, prilagojeno starostni stopnji otrok in usklajeno z učnimi načrti, o pretakanju vode v zaledju vodovodnih zajetij, od ponora skozi jame. Ogledamo si edinstveni tehnični spomenik – edino vodovodno zajetje vodotoka v kraškem podzemlju na svetu ter zajetja v kraškem izviru in podtalnici, predelavo »surove« v prečiščeno vodo v sistemu cevovodov in vodohramov do domače pipe, spoznamo pomen in potrebe po varovanju in varčevanju z vodo.

Spoznamo tudi ponor, pretakanje in sledenje vodi skozi kraško podzemlje z varovanjem zaledij vodovodnih zajetij, kot sta kraški izvir in vodnjak, ter pot surove, nepitne vode do vodarne, kjer se prečisti z ultrafiltracijo in spusti v sistem cevovodov, tj. vodovodno omrežje.

Voda prekriva kar 70 % zemeljskega površja, vendar je je le 0,007 % na voljo za pitje. Še posebej je pomembno njeno varovanje za našo državo, saj je 44 % površja kraškega in oskrbuje preko 50 % prebivalcev.

Voda zavzema pomemben del učnih vsebin predmetov, od gospodinjstva do naravoslovja, geografije in kemije. Program je namenjen učencem in dijakom, ki spoznavajo Kras in Istro ter sobivanje človeka in narave, traja pa do osem pedagoških ur.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …