Splošni pogoji ostali

Splošni pogoji ostali

Prijavnica

Splošni pogoji tržne dejavnosti

 

Splošni pogoji za tržne goste, ki koristijo storitve v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju naročnik)

1. UVODNA DOLOČILA

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju: CŠOD) je javni zavod, ki ga je za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanja v raziskovalno delo in kulturno dejavnost mladine ter za izvajanje delov programov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja, ustanovila Vlada Republike Slovenije. Sedež javnega zavoda je Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana.

CŠOD upravlja in razpolaga z nastanitvenimi kapacitetami na različnih geografsko razpršenih lokacijah (v nadaljevanju: domovi CŠOD), ki so primarno namenjene izvajanju programov javne službe. V terminih, ko v domovih ne izvaja javne službe, CŠOD ponuja nastanitvene kapacitete v okviru tržne dejavnosti.

Nastanitvene kapacitete CŠOD so primerne za športna društva, klube, kulturna društva, interesne skupine v okviru šol in fakultet in druge organizirane skupine za izvajanje izobraževanj, treningov, intenzivnih vaj, srečanj in podobno. Posamezne nastanitvene kapacitete so v določenih terminih na razpolago tudi družinam in drugim  gostom.

2. VSEBINA PONUDBE

Vrste namestitvenih enot v domovih CŠOD so različne. Opis namestitvenih enot in bivalnih pogojev je podan na www.csod.si/dom pod rubriko bivalni pogoji.

V domovih CŠOD, razen posameznih domov, ni recepcijske službe.

V okviru zagotavljanja nastanitvenih kapacitet CŠOD ponuja tudi storitev prehrane glede na kadrovske zmožnosti, velikost skupine in druge kriterije.

3. POVPRAŠEVANJE IN KOMUNIKACIJA

Povpraševanja in informacije se posredujejo po elektronski pošti na naslov rezervacije@csod.si ali po telefonu št. 01 2348 632, 01 2348 627.

4. PRIJAVA

Naročnik za prijavo izpolni spletni obrazec, objavljen na www.csod.si. Ob prijavi v obrazec vpiše vse zahtevane podatke, z aktivnim in veljavnim elektronskim naslovom.

Z oddano prijavo naročnik potrjuje, da je sprejel splošne pogoje.

Prijavo obdela rezervacijska služba in jo po uskladitvi vnese v centralni rezervacijski sistem.

Pri  prijavi imajo šolske skupine prednost pred drugimi organizacijami in posamezniki.

Naročnik prejme potrditev rezervacije s strani CŠOD po elektronski pošti na naslov, naveden ob prijavi.

V primeru večje organizirane skupine bo CŠOD naročniku posredoval v podpis Pogodbo o zagotavljanju nastanitvenih kapacitet v CŠOD, razen če ni drugače dogovorjeno.

5. POTRDITEV REZERVACIJE IN PLAČILO

Za dokončno potrditev rezervacije na obeh straneh se šteje vplačilo akontacije. Naročnik mora vplačati akontacijo  v višini 30 % skupnega zneska rezervacije oz. v višini, ki je dogovorjena s pogodbo o zagotavljanju nastanitvenih kapacitet v CŠOD.

Plačilo rezervacije se izvrši z bančnim nakazilom na TRR CŠOD. Do vplačila akontacije lahko CŠOD rezervacijo brez navedbe razloga odpove.

Celoten znesek rezervacije mora naročnik poravnati pred prihodom.

Ostale, dodatno naročene storitve v času nastanitve, mora naročnik poravnati  v domu CŠOD oziroma najkasneje v osmih (8) dneh od izdaje računa (odvisno od vrste storitve).

6. CENE

Cene za posamezne storitve, ki so na voljo v domovih CŠOD, so določene v ceniku CŠOD.

Za obračun opravljenih storitev se uporabljajo cene veljavnega cenika v času koriščenja storitev ali pogodbena cena v primeru podpisane pogodbe o zagotavljanju nastanitvenih kapacitet.

CŠOD si pridržuje pravico do spremembe cen.

7. OSNOVNA STORITEV

Osnovna storitev, ki jo naročnik koristi, je določena ob prijavi. Naknadne spremembe storitve ali dela storitve CŠOD upošteva, če je sporočena in dogovorjena vsaj 7 dni pred prihodom.

Polni penzion vključuje nočitev in 3 obroke: zajtrk, kosilo in večerjo.

Polpenzion vključuje nočitev ter zajtrk in večerjo.

Posteljnina je vključena v ceno osnovne storitve.

Spalne vreče niso dovoljene.

Otrok do 5-ih let, ki je v spremstvu ene odrasle osebe, ima bivanje brezplačno (otrok, ki v tekočem koledarskem letu dopolni 5 let). V primeru, da storitev odrasle osebe vključuje prehrano, ima otrok do 5-ih let v spremstvu odrasle osebe storitev prehrane brezplačno. Pogoj velja za enega otroka na eno odraslo osebo.

Otrok do dvanajstega leta starosti ima 12 % popusta (otrok, ki v tekočem koledarskem letu dopolni 12 let).

Za spanje na pomožnem ležišču je 30 % popust.

Šole, ki izvajajo program z otroki v času pouka prostih dni skladno s svojim LDN, imajo 20 % popust na osnovno storitev.

Za izdatnejšo prehrano in posebne jedilnike na željo gosta je 10 % doplačilo na osnovno storitev.

Za bivanje le za eno noč je 30  % doplačilo.

Spanje ene osebe v sobi na željo gosta se doplača 30 %.

Dodatki in popusti se obračunajo od osnovne cene storitve.

Posamezniki plačajo turistične in promocijske takse v skladu z veljavno zakonodajo. 

8. DODATNE STORITVE

Po predhodnem dogovoru CŠOD nudi naročnikom dodatno storitev izvedbe raznih programov preživljanja prostega časa. Storitve temeljijo na dejavnostih in zanimivostih v okolju, v katerem se domovi nahajajo.

Uporaba športnih pripomočkov, športne in druge opreme ter morebitne dodatne storitve naročnik dogovori z vodjo doma CŠOD, kjer je naročena osnovna storitev.

Dodatne storitve se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom.

9. PRIHODI IN ODHODI

Prihodi:

  • Gost lahko prevzame sobo po 14:00
  • če je začetek s kosilom - prihod med 12:30 in 13:30
  • če je začetek z večerjo ali nočitvijo - prihod med 15:00 in 17:00

Odhodi:

  • gost mora izprazniti sobo do 10:00
  • če je zaključek z zajtrkom - odhod do 10:00
  • če je zaključek s kosilom - odhod do 14:30
  • če je zaključek z večerjo - odhod do 19:30

10. OBVEZNOSTI CŠOD

CŠOD je odgovoren za kakovostno in varno bivanje v skladu s prijavo, z normativi in predpisi.

CŠOD ob prihodu gostov posreduje njihove podatke na Ajpes, po končanem bivanju pa obračuna turistično in promocijsko takso v skladu z odlokom pristojne občine.

CŠOD za potrebe prijave gostov na Ajpes pridobi podatke: ime, priimek, spol, datum rojstva, državljanstvo, identifikacijski dokument, številko identifikacijskega dokumenta.

Za osebno lastnino gostov CŠOD ne odgovarja.

Objekti CŠOD so zavarovani (oprema, steklo, za požar in vlom). Če so poškodbe inventarja storjene namerno, se škodo zaračuna naročniku.

11. OBVEZNOSTI NAROČNIKA (gost)

Gosti morajo upoštevati splošni hišni red CŠOD in hišni red doma CŠOD, s katerim so seznanjeni ob prihodu in je javno objavljen.

Gosti morajo ohranjati red in čistočo ter upoštevati navodila osebja CŠOD.

V skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in Zakonu o omejevanju porabe alkohola uživanje alkohola, drog in kajenje v prostorih CŠOD ni dovoljeno.

Hišni ljubljenčki v CŠOD niso dovoljeni.

12. ODPOVED S STRANI NAROČNIKA ALI SPREMEMBE OBSEGA NAROČENIH STORITREV

Naročnik lahko odpove potrjeno rezervacijo ali zmanjša obseg naročenih storitev brez stroškov odpovedi do 30 dni pred prihodom oz. skladno z roki, ki so opredeljeni v pogodbi o zagotavljanju nastanitvenih kapacitet.

Naročniku, ki odpove rezervacijo ali zmanjša obseg naročenih storitev CŠOD do vključno 1 dan pred prihodom, bo CŠOD zaračunal stroške odpovedi v višini  30 % zneska odpovedanih storitev. V primeru vplačane akontacije se stroški odpovedi poračunajo z vplačano akontacijo.

Naročniku storitev CŠOD, ki odpove rezervacijo ali zmanjša obseg naročenih storitev CŠOD  na dan prihoda, bo CŠOD zaračunal 100% zneska odpovedanih storitev.

V primeru višje sile CŠOD vrne vplačano akontacijo, zmanjšano za stroške vračila pod pogojem, da pred rezerviranim prihodom naročnik posreduje dokazilo. V vseh drugih primerih odpovedi rezervacije CŠOD zadrži vplačano akontacijo.

V primeru dokazljivih izrednih razlogov odpovedi ali zmanjšanja obsega storitev se stroške odpovedi oprosti.

13. ODPOVED S STRANI CŠOD

CŠOD ima pravico odsloviti gosta v primeru, da ne spoštuje hišnega reda, je nasilen do zaposlenih ali drugih gostov ali moti javni red in mir.

CŠOD lahko naročniku odpove potrjeno rezervacijo zaradi višje sile (naravne in druge nesreče - začasna druga namembnost domov, poškodovanost domov), nujnih vzdrževalnih del ali administrativnih ukrepov.

14. POHVALE, PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

Naročnik lahko reklamacije, pohvale ali pritožbe pošlje po elektronski pošti na naslov rezervacije@csod.si ali po navadni pošti na naslov CŠOD, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana.

Naročnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku osem dni od dne, ko je bila storitev opravljena.  Reklamacija mora biti utemeljena z ustreznimi dokazili. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. CŠOD je dolžan pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v osmih dneh po njenem prejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije.

15. UPORABA IN VAROVANJE PRIDOBLJENIH PODATKOV

CŠOD vse pridobljene podatke varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da naročnik z izpolnitvijo prijavnice pristaja na uporabo teh podatkov za namene rezervacije.

16. KONČNA DOLOČILA

CŠOD in naročnik bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju teh splošnih pogojev, najprej skušala rešiti sporazumno. V kolikor pa sporazum ne bo mogoč, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 22. 2. 2022

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Branko Kumer, direktor

 

Prijavnica

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …