Splošni pogoji ostali

Splošni pogoji ostali

Prijavnica

Splošni pogoji za nešolske skupine in individualne goste, ki koristijo storitve Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju: CŠOD) je javni zavod, ki ga je za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanja v raziskovalno delo in kulturno dejavnost mladine ter za izvajanje delov programov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja ustanovila Vlada Republike Slovenije.

CŠOD nudi svoje kapacitete za izvajanje različnih dejavnosti neprofitnim organizacijam (društva, klubi, javni zavodi, šolski pevski zbori, šolski krožki ...) in posameznim gostom v času, ko šole ne izvajajo javne službe. Prioritetno delo CŠOD temelji na javni službi, medtem ko je tržna dejavnost dopolnilna dejavnost javnega zavoda. Neprofitnim organizacijam in posameznikom CŠOD s cenovno ugodno politiko omogoča izvajanje njihovega programa pod ugodnejšimi pogoji.

2. PRIJAVA

V domovih CŠOD ni recepcijske službe, zato morajo skupine in posamezniki vsaj tri tedne pred prihodom rezervirati termin in sporočiti uro prihoda.

Za prijavo je potrebno izpolniti on-line obrazec na spletni strani www.csod.si. Prijavo se uredi v centralni recepcijski službi, po e-pošti se rezervacijo potrdi in o prijavi obvesti tudi dom.

Razporeditev po sobah poteka ob prihodu na dom.

CŠOD si za potrditev rezervacije pridržuje pravico zahtevati plačilo akontacije v višini 30% celotne cene določenim naročnikom po lastni presoji (novi partnerji, slabi plačniki, pogoste odpovedi…). Akontacija se všteje v končno ceno storitve.

Pri istočasni prijavi imajo šolske skupine prednost pred neprofitnimi organizacijami in posamezniki.

3. OBVEZNOSTI CŠOD

CŠOD je odgovoren za kakovostno in varno bivanje v skladu s prijavo, z normativi in predpisi o varnosti in zdravju.

CŠOD ob prihodu posreduje podatke o gostih na Ajpes, po končanem bivanju pa obračuna turistično takso v skladu z odlokom pristojne občine.

CŠOD za potrebe prijave gostov na Ajpes pridobi podatke: ime, priimek, spol, datum rojstva, državljanstvo, identifikacijski dokument, številko identifikacijskega dokumenta.

CŠOD osebne podatke varuje v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Za osebno lastnino gostov CŠOD ne odgovarja.

Objekti CŠOD so zavarovani (oprema, steklo, za požar in vlom). Če so poškodbe inventarja storjene namerno, se škodo zaračuna neposredno organizatorju oziroma povzročitelju.

4. OBVEZNOSTI NAROČNIKA STORITVE (gost)

Ker so domovi prioritetno namenjeni šolskim skupinam, morajo naročniki upoštevati domski red, s katerim so seznanjeni ob prihodu, ohranjati red in čistočo ter upoštevati navodila vodje organizacijske enote oziroma dežurnega delavca.

Ker ni strežnega osebja, gostje poskrbijo za pripravljanje in pospravljanje miz ob obrokih ter za urejenost sob.

V skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in Zakonu o omejevanju porabe alkohola uživanje alkohola, drog in kajenje v domovih ni dovoljeno. Domačim živalim (psi, mačke..) je vstop v dom prepovedan.

5. CENE

Cene za posamezne storitve, ki so na voljo v domovih CŠOD, so določene v ceniku CŠOD.

Cene za programske pakete (ponudbe s popusti, vikend programe, tečaje, kombinirane programi z več storitvami…) se določi za vsak paket posebej. Paketne cene vključujejo stroške posameznih storitev in organizacijo programa. Cena je objavljena ob opisu in objavi programa oziroma v pogodbi z naročnikom.

Za obračun opravljenih storitev se uporabljajo cene veljavnega cenika v času koriščenja storitev ali pogodbena cena za pakete.

CŠOD si pridržuje pravico do spremembe cen.

6. STORITVE, ZAJETE V CENO

Osnovna storitev, ki jo naročnik koristi, je določena ob prijavi. Naknadno sprememba storitve ali dela storitve se upošteva, če je sporočena vsaj 7 dni pred prihodom. Spremembe osnovne storitve v času bivanja se ne upošteva. Pripravo 'lunch paketov' je potrebno naročiti 7 dni prej.

Dodatne storitve se obračuna v skladu z veljavnim cenikom oziroma cenami paketov.

Predvideni prihodi:

- če je začetek s kosilom - prihod med 11. in 12. uro
- če je začetek z večerjo ali nočitvijo - prihod med 14. in 17. uro

Izjemoma in v dogovoru z vodjo doma je lahko ob kasnejšem prihodu prevzem ključev pri tehničnem osebju. Naročnik mora v dom sporočiti uro prihoda.

Predvideni odhodi:

- naročnik mora izprazniti sobo do 10. ure
- če je zaključek z zajtrkom - odhod do 10. ure
- če je zaključek s kosilom - odhod do 15. ure
- če je zaključek z večerjo - odhod do 20. ure

Polni penzion vključuje nočitev in 3 obroke: zajtrk, kosilo in večerjo. Polpenzion vključuje nočitev ter zajtrk in večerjo.

Posteljnina ni vključena v ceno, razen v CŠOD Soča v času festivalov. Spalne vreče na posteljah niso dovoljene.

Otroci mlajši od 5-ih let, ki so v spremstvu staršev in nimajo svojih obrokov, imajo bivanje brezplačno (meja je 5. rojstni dan).

Otroci do dvanajstega leta starosti imajo 12% popusta na storitve (meja je 12. rojstni dan). Otroške obroke je potrebno vnaprej napovedati.

Za spanje na pomožnem ležišču je 30 % popust.

Za programe šol v poletnih počitnicah, ki ga izvajajo šole z otroki po LDN, je 20 % popust.

Za izdatnejšo prehrano in posebne jedilnike je 10% doplačilo na storitev.

Za bivanje le za eno noč je 10 % doplačilo.

Spanje ene osebe v sobi na željo gosta se doplača 20 %.

Popusti ali dodatki se seštevajo.

Utemeljene prošnje za popuste za zakup doma ali daljšega termina odobri direktor.

Posamezniki plačajo turistične takse v skladu z veljavno zakonodajo. 

Kuhinja v domu obratuje, kadar je prijavljenih vsaj 20 udeležencev z istovrstno storitvijo. Pri manjšem številu CŠOD nudi le nočitev.

7. POSEBNE STORITVE

CŠOD omogoča naročnikom izvedbo raznih programov preživljanja prostega časa, ki zadovoljijo njihove želje in potrebe. Ponudba temelji na dejavnostih in zanimivostih v okolju, v katerem se domovi nahajajo.

Naročnik si lahko proti plačilu sposodi različne športne pripomočke in glede na zmožnosti kadra zagotovi potrebno število ustrezno usposobljenih učiteljev ali inštruktorjev za izvedbo želenega programa. Naročnik se o tem dogovori z vodjo izbranega doma ob potrditvi rezervacije.

8. PLAČILO

Po končanem bivanju CŠOD v zakonskem roku izstavi naročniku račun, ki upošteva prijavljeno število storitev, število dni bivanja in število udeležencev, razen v primeru, ki so določene v prvem odstavku 6. točke.

Dodatki in popusti se obračunavajo od osnovne cene storitve v veljavnem ceniku. Dodatki na ceno niso vključeni v osnovno ceno.

Naročnik poravna znesek na transakcijski račun CŠOD v predpisanem roku.

9. ODPOVED S STRANI NAROČNIKA IN PREDHODNI ODHOD

V primeru odpovedi cele skupine ali večjega števila posameznikov (zmanjšanje števila udeležencev), mora naročnik spremembo sporočiti preko e-pošte v centralno recepcijsko službo na rezervacije@csod.si. Če je odpoved ali sprememba sporočena vsaj tri tedne pred prihodom, se ne zaračuna pogodbena kazen.

CŠOD ima pravico do povračila stroškov v višini 15 % od polne cene napovedane storitve na prijavljenega udeleženca zaradi odpovedi termina bivanja ali zmanjšanja števila udeležencev za več kot 20 % prijavljenih udeležencev, če odpoved ni bila pravočasno sporočena (tri tedne pred prihodom).

V primeru pozne prijave, ki ni v skladu s temi splošnimi pogoji, se stroške odpovedi zaračuna glede na pogoje, zabeležene ob potrditvi rezervacije.

V primeru dokazljivih izrednih razlogov odpovedi se stroške odpovedi lahko oprosti.

10. ODPOVED S STRANI IZVAJALCA

CŠOD ima pravico odsloviti gosta v primeru, da ne spoštuje hišnega reda, je nasilen do zaposlenih ali drugih gostov ali moti javni red oziroma v primeru potrebe varnostne službe zaračunati stroške varnostne službe. V primeru uničevanja inventarja ima CŠOD pravico zaračunati stroške popravila in čiščenja.

CŠOD lahko naročniku odpove potrjen termin bivanja zaradi višje sile (naravne in druge nesreče - začasna druga namembnost domov, poškodovanost domov) ali administrativnih ukrepov.

CŠOD v primeru odpovedi določenega termina naročniku ponudi drug dom ali drug termin.

11. KONČNA DOLOČILA

CŠOD in naročnik bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju teh splošnih pogojev, najprej skušala rešiti sporazumno. V kolikor pa sporazum ne bo mogoč, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 1. 3. 2018

Prijavnica

 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …