Ljubljansko Barje

Ljubljansko Barje

Naslov: Ljubljansko Barje
Kontakt: Ažman Mojca
E-pošta: ljubljana@csod.si
Telefon: 041 282 192
Mobilni telefon: 041 282 192 po 13. uri

ŠOLE:    Prosti termini > Prijavnica

Enodnevni program: LJUBLJANSKO BARJE

Na pragu slovenske prestolnice se razprostira Ljubljansko barje, dobrih 150 km2 močvirne ravnice, mozaik njiv, travnikov, steljnikov, jarkov in mejic, ki nudijo življenjski prostor mnogim živalskim in rastlinskim vrstam. Je ostanek najjužnejšega evropskega visokega barja. Poleg naravnih vrednot je bogata tudi barjanska kulturna dediščina. Območja, kot je Ljubljansko barje, so zaradi človekovih posegov vse redkejša. Intenzivno kmetijstvo, stihijska urbanizacija in onesnaževanje okolja prispevajo k izginjanju tovrstnih habitatov in vrst, ki jih poseljujejo. Zaradi ohranitve visoke biotske in krajinske pestrosti ter preprečitve nadaljnjega slabšanja razmer je Ljubljansko barje del evropskega omrežja zaščitenih območij Natura 2000, od leta 2008 pa je razglašeno za krajinski park. Prazgodovinska kolišča so bila leta 2011 vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine, reka Ljubljanica pa je od 2003 zaščitena kot kulturni spomenik.

Program je namenjen učencem od 5. do 9. razreda OŠ in srednješolcem, ki z različnimi dejavnostmi:

  • spoznajo značilnosti mokrišč
  • raziskujejo in določajo organizme v okolju
  • ocenjujejo medsebojen vpliv človeka in narave skozi čas
  • razumejo pomen varovanja naravne in kulturne dediščine

Sklopi vsebin, ki se jih poljubno združi v dan dejavnosti:

1. Naravoslovne vsebine:
                - abiotske in biotske značilnosti barja
                - značilne rastlinske in živalske vrste mokrišč
                - kmetijska izraba
                - okoljevarstvena problematika

2. Geografsko-zgodovinske vsebine:
                - nastanek Ljubljanskega barja
                - reka Ljubljanica: izviri, pritoki, kanali
                - koliščarska kultura
                - posegi Rimljanov
                - izsuševanje in izraba Ljubljanskega barja
                - vpliv urbanizacije in prometa

3. Umetnostne vsebine:
                - arhitekturne: Plečnikova cerkev sv. Mihaela v Črni vasi
                - literarne: Cankar, Bobri, mit o Argonavtih

Odvisno od izbire vsebin obiščemo naslednje točke: učno pot Barjanska okna, Mali plac, lokacijo ižanskih kolišč in razstavo Koliščarji z Velikega jezera, izvire reke Ljubljanice: Močilnik, Retovje, Bistra, nekdanjo Kartuzijo v Bistri, spominsko hišo Ivana Cankarja in njegov spomenik na Vrhniki, Plečnikovo cerkev sv. Mihaela v Črni vasi.

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …