Ustanovitev CŠOD

Ustanovitev CŠOD

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 271. člena Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list RS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Ur. l. RS št. 53/92, 35/97, 99/01, 100/03 in 108/05 ki je prenehal veljati leta 2013. V letu 2013 je bil sprejet Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. l. RS št. 20/2013, nato pa v 2016 Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti Ur. l. RS št. 15/2016.

Delovanje Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) sega na področje šolstva, športa, znanosti in kulture. CŠOD je bil ustanovljen za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, z uvajanjem v raziskovalno delo, s kulturnimi dejavnostmi in za realizacijo posameznih delov programa na področju vzgoje in izobraževanja.

Osnovne naloge CŠOD so opredeljene v 28. členu ZOFVI. Mednje sodijo izvedba tedenskih programov šole v naravi za učence, dijake in otroke s posebnimi potrebami (naravoslovni teden, družboslovni teden, športni teden, teden obveznih izbirnih vsebin), dnevi dejavnosti (naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi) in aktivne počitnice.

Poslanstvo CŠOD je pomoč šolam pri izvajanju programov šole v naravi, ki oblikujejo in spodbujajo zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja, vzgajajo za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost.

Programi se izvajajo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter v dnevnih centrih po vsej Sloveniji. To omogoča udeležencem, da ob pestrosti naravne in kulturne dediščine realizirajo postavljene cilje na področju znanja, veščin in spretnosti na kognitivnem področju. Danosti CŠOD omogočajo večje upoštevanje didaktičnih priporočil, predvsem pa gre za uresničevanje ciljev s socialno-emocionalnega področja ter oblikovanja stališč. Skupno delo in bivanje učencev ter neposredni stik z novim okoljem omogočata doseganje najzahtevnejših ciljev. 

Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti so:

 1. izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi ter so del programa osnovne šole in vzgojno-izobraževalnih programov na ravni srednje- in visokošolskega izobraževanja, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin;
 2. nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov, storitev pedagoškega in drugega strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje točke ter naravoslovnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin;
 3. izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin;
 4. dejavnost dijaških domov;
 5. sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter vključevanje v združenja in mednarodne ustanove;
 6. svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti iz prejšnjih alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti;
 7. nudenje bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih kapacitet. 

Dejavnosti CŠOD se delijo na javno službo in tržni del poslovanja. Kot javna služba se opravljajo dejavnosti od točke 1 do 6, tržni del dejavnosti pa je opredeljen s 7. točko.

Dejavnosti pod točkami od  1 do 3 se izvajajo v vseh domovih in izpostavah dnevnega centra CŠOD, dejavnost pod točko 4 v dijaškem domu v Tolminu, dejavnost pod točkama 5 in 6 izvajajo strokovne službe na centrali, dejavnost pod točko 7 pa izvajajo vsi domovi v času, ko ne moremo zagotoviti dejavnosti iz 1.   točke.

VIZIJA IN POSLANSTVO

CŠOD je javni zavod, ki je bil ustanovljen za opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanjem v raziskovalno delo in kulturne dejavnosti mladine ter za izvajanje delov programa, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja.

Delavci CŠOD smo vključeni v proces zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Center ponuja mladim možnost, da sodelujejo v problemsko naravnanem pouku, ki mobilizira vse njihove zmožnosti, dejavnosti in ustvarjalnost ter daje izvrstne rezultate. Poleg tega pa daje tudi največ ustvarjalnega zadovoljstva in užitka pri delu.

Programi, ki jih izvajamo v CŠOD, so v svoji strukturi holistično naravnani in imajo zelo pomembno vlogo v procesu socializacije. S programi šole v naravi želimo izboljšati vrednosti praktičnega značaja, ohranjati zdravje otrok in mlade motivirati za družabne stike. Programi šole v naravi morajo postati še bolj življenjski, odnos med udeleženci pa partnerski in demokratičen. Tako bodo učenci postali soustvarjalci programa, ne pa pasivni poslušalci.

Tako ustvarjamo možnosti, da otrok dobi priznanje od svojih vrstnikov za dosežke in da ga drugi udeleženci v socializacijskem smislu sprejmejo medse.

Ostati želimo vodilni pri uvajanju novih didaktičnih prijemov ob delu na terenu oziroma v naravi. Upoštevati in uporabiti želimo nova spoznanja in izkušnje ter tako dvigniti kakovostno raven izobraževanja v šoli v naravi.

Na osnovi izkušenj iz preteklosti in z razvijanjem novih oblik in metod dela želimo našim udeležencem pripraviti prava doživetja v šoli v naravi. Programi šole v naravi temeljijo na učenju življenjskih veščin, razvijanju kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja ter na graditvi samospoštovanja in osebnostnega razvoja.

Svoj položaj pri izvajanju šole v naravi želimo utrditi, zato se trudimo pridobiti v program šole v naravi čim večje število osnovnošolcev in srednješolcev. Da bi to dosegli, posodabljamo programe in želimo, da bi šole našle v njih tiste tematske sklope oziroma vsebine, ki jih ne morejo izvajati v razredu.

Prizadevamo si, da pri delu dosegamo nadpovprečne rezultate. Pri tem imajo pomembno vlogo zaposleni v CŠOD. Doseganje takšnih rezultatov pa ni mogoče brez izobraženih, motiviranih in ustvarjalnih učiteljev, ki znajo uporabljati različne metode in pristope, s katerimi  motivirajo  učence za raziskovalno delo.

PROGRAMI

Pri opredeljevanju programskih izhodišč smo upoštevali:

 • dejstvo, da je CŠOD javni zavod, ki s svojim poslanstvom v prvi vrsti izpolnjuje del programa javne službe na vzgojno-izobraževalnem področju,
 • našo analizo stanja šole v naravi in statistične podatke, da letno v šolo v naravi odide več kot 65.000 učencev in 10.000 dijakov,
 • Koncept šole v naravi,
 • izdelane smernice za oblikovanje individualnih programov domov,
 • nujo, da je treba programe oblikovati glede na potrebe slovenskega šolskega prostora,
 • zavest, da je prvenstvena naloga CŠOD  javna služba, ki se dopolnjuje s tržno dejavnostjo, kar omogoča znižanje fiksnih stroškov poslovanja.

 Na osnovi teh izhodišč smo izoblikovali naslednje programe:

Javna služba:

 • šola v naravi
 • dnevi dejavnosti
 • programi za nadarjene
 • programi šol ob vikendih
 • povezovanje s sorodnimi organizacijami iz tujine
 • aktivne počitnice

Tržna dejavnost:

 • za neprofitne organizacije (zveze, društva in klube)
 • področje mladinskega turizma
 • dejavnost za individualne goste

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …