Splošni pogoji za šole 2024/25

Splošni pogoji za šole 2024/25

Splošni pogoji za šole in druge javno-izobraževalne zavode, ki se udeležijo programov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

  1.  SPLOŠNA DOLOČILA
  1. UVOD

Splošni pogoji za udeležbo v programih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju besedila CŠOD) so sestavni del pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki jo skleneta šola oziroma javno-izobraževalni zavod in CŠOD. Vrtec, šola in drug zavod ali inštitucija za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami (v nadaljevanju besedila zavod) je organizator šole v naravi oziroma drugih programov na prostem, CŠOD sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov.

Do programov javne službe CŠOD v času trajanja pouka so upravičeni zavodi, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program in so vpisani v register izvajalcev VIZ pri pristojnem ministrstvu za izobraževanje ter šole iz zamejstva.

V nadaljevanju navedeni roki so za razporejene programe v septembru z obrazložitvijo lahko krajši.

2. RAZPIS PROGRAMOV IN PRIJAVA

CŠOD ponuja programe z javnim razpisom, kjer so določeni pogoji prijave, razporejanja po terminih, prijavni roki in roki za podpis pogodbe.

Javni razpis za programe CŠOD je objavljen v marcu na spletni strani CŠOD.

Prijave v programe CŠOD se sprejema preko e-obrazca za vsako skupino posebej.

Pri razporejanju skupin, ki so se prijavile na javni razpis za programe CŠOD, se upošteva merila javnega razpisa. CŠOD pošlje v podpis pogodbo s splošnimi pogoji po potrditvi predlaganega termina s strani zavoda. Udeležba v programih CŠOD je potrjena s podpisom pogodbe.

3. ODPOVED S STRANI ZAVODA IN PREDČASNI ODHOD

V primeru odpovedi celotne skupine, spremembe programa ali zmanjšanja števila udeležencev v večdnevnih ali enodnevnih programih CŠOD mora zavod spremembo sporočiti preko e-pošte (rezervacije@csod.si).

Če je odpoved ali sprememba sporočena vsaj 30 dni pred prihodom, se stroški zaradi odpovedi ne zaračunajo. Vremenske razmere niso razlog za odpoved. V primeru višje sile (naravne nesreče, drugo) je odpovedni rok lahko krajši. V primeru zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na izvedbo posameznega programa (neobratovanje smučišča, bazena, drugo) se zavod in CŠOD dogovorita o spremembi programa oziroma zavod lahko odpove izvedbo programa s krajšim dopovednim rokom brez stroškov odpovedi, vendar mora biti odpoved vsaj 7 dni pred datumom izvedbe.

V primeru odpovedi 30 dni do 8 dni pred prihodom CŠOD zaračuna stroške zaradi odpovedi v višini 15 % od cene programa na vsakega odjavljenega udeleženca, če pride do odpovedi termina celotne skupine ali zmanjšanja števila udeležencev za več kot 30% prijavljenih udeležencev.

V primeru odpovedi 7 dni do 2 dni pred prihodom CŠOD zaračuna stroške zaradi odpovedi v višini
50 % od cene programa na vsakega odjavljenega udeleženca, če pride do odpovedi termina celotne skupine ali zmanjšanja števila udeležencev za več kot 30% prijavljenih udeležencev.

V primeru odpovedi 1 dan pred prihodom CŠOD zaračuna stroške zaradi odpovedi v višini 100 % cene programa na vsakega odjavljenega udeleženca, če pride do odpovedi termina celotne skupine ali zmanjšanja števila udeležencev za več kot 30% prijavljenih udeležencev.

CŠOD udeležencu večdnevnih programov, ki iz upravičenih razlogov predčasno zapusti program (kot so zdravstveni razlogi, tekmovanja, posebne družinske situacije), pri ceni upošteva znižanje glede na zmanjšano število oskrbnih dni, kar pomeni, da CŠOD zaračuna ceno po ceniku CŠOD glede na število oskrbnih dni. Predčasni odhodi zaradi problematičnega vedenja niso razlog za znižanje cene.

4. ODPOVED S STRANI CŠOD

CŠOD lahko zavodu odpove potrjen termin zaradi višje sile (naravne in druge nesreče, nepredvidene adaptacije in sanacije ter drugi nepredvideni dogodki) in administrativnih ukrepov. Iz istih razlogov lahko pride tudi do sprememb programa.

CŠOD v primeru odpovedi določenega termina zavodu ponudi drugo lokacijo, drug termin s podobnimi vsebinami ali spremembo izvedbe. 

5. CENE

Cenik za šolsko leto 2024/2025 je objavljen na spletni strani CŠOD. Cena oskrbnega dneva za šolsko leto 2024/2025 je bila obravnavana na seji Sveta JZ CŠOD dne 14. 3. 2024 in se uveljavi s 1. 9. 2024.

V ceno večdnevnega programa je vključeno: bivanje (nočitev), materialni stroški in prehrana. V ceni niso vključeni: prevoz, izposoja posteljnine, jahanje, uporaba bazena, smučarske karte, vstopnine oziroma stroški dodatnih ekskurzij in delavnic.

V ceno enodnevnega programa so vključeni materialni stroški. V ceni niso vključeni prevoz, vstopnine ali dodatne delavnice.

CŠOD si pridržuje pravico do spremembe višine cene, če so za to objektivni razlogi.

Smučarske karte in vstopnine za izvedbo programa (za zaposlene CŠOD in zavoda) plača zavod.

Zaradi spodbujanja vključevanja otrok s posebnimi potrebami v programe, CŠOD upošteva 50 % popust spremljevalcu otroka, ki ima odločbo za spremljevalca.

Če CŠOD pri dietni prehrani za udeleženca s potrdilom medicinsko indicirane diete ne more zagotoviti posebnih prehranskih artiklov in jih udeleženec prinese s seboj, se na skupno ceno udeleženca obračuna 10 % popust.

6. PLAČILO

Po končani izvedbi programa CŠOD na podlagi podpisanega poročila v 8 dneh izstavi zavodu e-račun.

Popusti se obračunajo od osnovne cene storitve po veljavnem ceniku.

Zavod poravna znesek na transakcijski račun CŠOD 01100-6030715849 v 30 dneh. V primeru zamude s plačilom ali neplačila bo CŠOD zaračunal zamudne obresti in stroške opomina.

  1. VEČDNEVNI PROGRAMI

7. PRIHODI

Program med tednom:

Predvideni prihodi in odhodi skupin:

5-dnevni program:
- prihod prvi dan med 10. in 11. uro, odhod peti dan do 15. ure,

4-dnevni program:
- prihod prvi dan med 10. in 11. uro, odhod četrti dan do 15. ure,

3-dnevni program:
- prihod prvi dan med 10. in 11. uro, odhod tretji dan do 15. ure,

2-dnevni program:
- prihod prvi dan med 10. in 11. uro, odhod drugi dan do 15. ure. 

Program med vikendom:

Predviden prihod in odhod:

3-dnevni program:
- prihod petek med 11. in 15. uro, odhod nedelja do 15. ure,

2-dnevni program:
- prihod petek med 11. in 15. uro, odhod sobota do 15. ure,
- prihod sobota med 10. in 11. uro, odhod nedelja do 15. ure.

Prvi in zadnji obrok v času bivanja je kosilo. Od cene za večdnevni program se posamezni obroki ne odštevajo.

Izvedba programa in nastanitev v sobe ob menjavanju skupin med tednom se prilagodi glede na možnosti v OE CŠOD.

CŠOD ob prihodu prijavi začasno nastanitev za vsakega udeleženca v aplikacijo E-turizem. Zavod za potrebe prijave najmanj 7 dni pred prihodom skladno z navodili in zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov posreduje podatke o udeležencih: ime, priimek, spol, datum rojstva, državljanstvo, identifikacijski dokument, številko identifikacijskega dokumenta.

CŠOD osebne podatke varuje v skladu z zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.

8. SPLOŠNI HIŠNI RED V OE CŠOD

Razporeditev po sobah je ob prihodu po navodilih zaposlenih OE CŠOD.

V notranjih prostorih se uporablja sobne copate.

Udeleženci sami poskrbijo za pripravljanje in pospravljanje miz ob obrokih ter za urejenost sob.

Prinašanje in uživanje hrane in pijače v sobah ni dovoljeno.

Obvezna je uporaba celotne posteljnine (lastna ali izposojena). Prinašanje in uporaba spalnih vreč ni dovoljena.

V skladu z veljavno zakonodajo prinašanje in uživanje alkohola in preostalih drog ter kajenje in uporaba elektronskih cigaret  v CŠOD ni dovoljeno.

Med 22. in 7. uro velja nočni red in mir v prostorih in na površinah CŠOD.

Za osebno varnost in osebno lastnino je zadolžen vsak posameznik.

Namerno povzročeno škodo na objektu in opremi CŠOD krije zavod oziroma povzročitelj. O dogodku in škodi se napiše zapisnik.

V času bivanja in izvajanja programa se upošteva tudi hišni red posamezne OE CŠOD, ki je javno objavljen.

9. VARNOST

Zaposleni zavoda skrbijo za varnost udeležencev na poti do lokacije CŠOD in nazaj domov ter med bivanjem v OE CŠOD. Zaposleni CŠOD in zavoda skrbijo za varno izvajanje programa in varnost udeležencev.

Tuji državljani, ki so vključeni v program mednarodne izmenjave, morajo za zdravstveno zavarovanje poskrbeti sami.

V primeru zdravstvenih težav udeležencev (bolezni, poškodbe...) zavod 30 dni pred prihodom obvesti vodjo OE CŠOD o posebnostih.

Otroka, ki ima z odločbo določenega spremljevalca, mora tudi v programih CŠOD spremljati spremljevalec.

V primeru zdravstvenih težav in poškodb zaposleni CŠOD ali zavoda nudijo prvo pomoč ter poskrbijo za ukrepe do zdravniške oskrbe. Ob poškodbi se naredi zapisnik, ki ga podpišejo zaposleni CŠOD in zaposleni zavoda.

Zavod kot organizator šole v naravi oziroma drugih programov CŠOD pred odhodom v CŠOD skladno z navodili CŠOD pridobi pisne izjave staršev oziroma skrbnikov za fotografiranje in obdelavo osebnih podatkov ter prevoz udeležencev iz OE CŠOD za zagotovitev medicinske pomoči, kadar za to ni potreben prevoz z reševalnim vozilom ter jih na zahtevo posreduje vodji OE CŠOD.

10. ZAVAROVANJE

CŠOD ima sklenjeno zavarovalno polico za posredno in neposredno odgovornost ter premoženjsko zavarovanje. Morebitne zahtevke iz naslova odgovornosti se posreduje neposredno zavarovalnici v skladu z navodili CŠOD.

11. PREHRANA

CŠOD udeležencem večdnevnih programov zagotavlja obroke zdrave prehrane v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in večerjo.

CŠOD sodeluje v EU projektu Šolska shema. V okviru projekta za učence osnovnih šol izvajamo spremljevalne izobraževalne ukrepe, za katere nabavljamo lokalno pridelane dobrine: sadje, zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke.

Zaradi zagotavljanja varnosti, zdravja in dobrega počutja vseh udeležencev programov CŠOD je zaželeno, da udeleženci s seboj ne prinašajo nobenih sladkih in energijskih pijač ter sladkih in slanih prigrizkov.

Za udeležence z medicinsko indiciranimi dietami (potrdilo o dieti) CŠOD zagotavlja obroke zdrave dietne prehrane, skladno z možnostmi. Da lahko udeleženec uveljavlja pravico do dietne hrane, morajo starši oziroma skrbniki od zdravstvene institucije pridobiti potrdilo o dieti.

Zavod za udeležence z medicinsko indiciranimi dietami posreduje potrdila o dietah vodji OE CŠOD
30 dni pred prihodom v CŠOD. Udeležencem brez potrdil o medicinsko indiciranih dietah CŠOD ne zagotavlja dietne ali posebne prehrane.

Če CŠOD za udeleženca s potrdilom o dieti ne more zagotoviti posebnih prehranskih artiklov, jih udeleženec lahko prinese s seboj. Živila, ki potrebujejo posebni režim shranjevanja oziroma neprekinjeno hladilno verigo, morajo biti dobavljena pod ustreznimi temperaturnimi pogoji. Vsa živila morajo biti ustrezno označena. Starši oziroma skrbniki k tem živilom napišejo obvestilo z navedbo živil, ter s tem omogočijo CŠOD, da lahko za vse udeležence zagotavlja varno hrano v skladu s HACCP načeli.

Jedi na jedilniku lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost, o čemer je na jedilniku dodana informacija. Zaradi tehničnih značilnosti kuhinj in drugih spremenljivih pogojev poslovanja ne moremo vedno zagotoviti jedi popolnoma brez sledov alergenov.

12. PROGRAM MED TEDNOM

Zavod in CŠOD se ravnata v skladu s Protokolom sodelovanja med zavodom in CŠOD, ki je objavljen na spletni strani CŠOD www.csod.si pod rubriko Protokol.

Zavod se za večdnevne programe v skladu s protokolom dogovori z vodjo OE CŠOD o izvedbi programa. V primeru višje sile ali drugih okoliščin se program prilagodi možnostim izvedbe.

Za izvedbo programa se CŠOD in zavod dogovorita za optimalno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, ki bodo izvedli program skladno s standardi in normativi. Izvedbo celotnega programa koordinira vodja OE CŠOD in v pedagoški proces vključuje zaposlene CŠOD in zavoda. Vodja OE CŠOD v dogovoru z zavodom sestavi Izvedbeni načrt, ki je usklajen z učnimi načrti posameznih predmetov in učnimi programi ter izdela Urnik.

Zaposleni CŠOD in zavoda izvajajo program (dopoldanske in popoldanske vzgojno-izobraževalne aktivnosti, večerne aktivnosti, usmerjen prosti čas) in zagotavljajo varnost pri izvajanju programov in bivanju. Nočno dežurstvo izvajajo zaposleni zavoda, zaposleni CŠOD pa v času med 22. in 6. ure zagotavljajo dosegljivost na objavljeni mobilni številki OE.

13. PROGRAMI MED VIKENDOM S CŠOD PROGRAMOM

Med vikendom zaposleni CŠOD izvajajo program, ki je razpisan v javnem razpisu CŠOD (tematski vikendi, projektni vikendi, vikendi za nadarjene). Priprava in izvedba programa je enaka kot pri programu med tednom (navedeno v 12. točki).

14. PROGRAMI MED VIKENDOM BREZ CŠOD PROGRAMA

Pri programih med vikendom brez CŠOD programa CŠOD nudi le prostor za izvajanje programa, ki ga v celoti izvede zavod sam.

Izvedba posameznih krajših aktivnosti s strani zaposlenih CŠOD in uporaba športne ali druge opreme je možna le na podlagi predhodnega dogovora zavoda z vodjo OE CŠOD.

Zaposleni zavoda so odgovorni za varnost in nočno dežurstvo. V primeru zdravstvenih težav in poškodb zaposleni zavoda nudijo prvo pomoč ter poskrbijo za ukrepe in prevoz do zdravniške oskrbe.

Zaposleni CŠOD zagotavljajo dosegljivost na objavljeni mobilni številki OE.

  1. ENODNEVNI PROGRAMI

15. ENODNEVNI PROGRAMI V CŠOD

Enodnevni programi v OE CŠOD so možni po dogovoru z vodjo OE CŠOD. Izvedba enodnevnega programa na OE CŠOD je praviloma ob ponedeljkih ali petkih in traja pet pedagoških ur. Zaposleni CŠOD in zavoda izvajajo program in zagotavljajo varnost pri izvedbi programov.

16. ENODNEVNI PROGRAMI DNEVNIH CENTROV CŠOD

Enodnevni programi dnevnih centrov (DC) so objavljeni z javnim razpisom CŠOD. Zavod se za enodnevne programe dogovori z izvajalcem v CŠOD o izvedbi programa. Usklajevanje izvedbe programa poteka neposredno preko e-pošte (dc@csod.si ali e-pošte posameznih dc programov, objavljenih na spletni strani www.csod.si).  V primeru višje sile se program prilagodi možnostim izvedbe.

Enodnevni programi praviloma potekajo od 9.00 do 13.00, ekskurzije pa od 9.00 do 15.30.

Vstopnine in posebne delavnice zavod naroči z naročilnico in plačilo izvede na TRR izvajalca (ne velja za storitve in vstopnine v Avstriji, Hrvaški in Italiji).

  1. KONČNA DOLOČILA

17. KONČNA DOLOČBA

CŠOD in zavod bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju teh splošnih pogojev, skušala rešiti sporazumno. V kolikor sporazum ne bo mogoč, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji se uporabljajo za programe v šolskem letu 2024/2025.

 

Ljubljana, 15. 3. 2024

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Branko Kumer, direktor

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …