Splošni pogoji za šole

Splošni pogoji za šole

Splošni pogoji za šole in druge javno-izobraževalne zavode, ki se udeležijo programov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji za udeležbo v programih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) so sestavni del pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki jo skleneta šola oziroma javno-izobraževalni zavod in CŠOD. Šola oziroma javno-izobraževalni zavod (naročnik) je organizator šole v naravi, CŠOD (izvajalec) pomaga pri organizaciji in izvedbi programa.

Do udeležbe v programih javne službe CŠOD v času trajanja pouka so upravičene šole in javno izobraževalni zavodi, ki imajo program CŠOD vključen v obvezni kurikulum oziroma je predpisan program potrjen z Letnim delovnim načrtom naročnika. Šolski pevski zbori, šolski krožki in druge interesne šolske skupine lahko koristijo zmogljivosti domov med vikendi. Učiteljske zbore, šolska društva in klube se obravnava kot neprofitne organizacije.  

2. RAZPIS PROGRAMOV IN PRIJAVA

CŠOD ponuja udeležencem programe javne službe z javnim razpisom. Javni razpisi so objavljeni na spletni strani CŠOD in načeloma v Šolskih razgledih.

Javni razpis za programe šole v naravi (šola v naravi s poudarkom na naravoslovju, družboslovju ali športu, obvezne izbirne vsebine, projektni tedni in interesne dejavnosti, programi mednarodne izmenjave, programi za srednje šole, dnevi dejavnosti) je objavljen v marcu ali aprilu, javni razpis za aktivne počitnice pa v aprilu.

Prijave v programe CŠOD se sprejema na sedežu CŠOD, Frankopanska 9, Ljubljana. Prijavnico je potrebno izpolniti za vsako skupino preko e-obrazca.

Razporeditev skupin, ki so se javile na razpis za program šole v naravi CŠOD, poteka ob upoštevanju razpisanih meril. Naročnik potrdi ponujen termin. Po potrditvi termina pošlje CŠOD naročniku v podpis pogodbo s splošnimi pogoji. Prijava je potrjena s podpisom pogodbe, z aizvedbo dneva dejavnosti pa s potrditvijo termina.

Pogoji za prijavo, prijavni roki za prijavo in podpis pogodbe so določeni v razpisu.

CŠOD si za potrditev rezervacije pridržuje pravico zahtevati plačilo akontacije v višini 30% celotne cene določenim naročnikom po lastni presoji (slabi plačniki, pogoste odpovedi…). Akontacija se všteje v končno ceno storitve.

3. OBVEZNOSTI CŠOD

Izvajalec in naročnik jamčita za izvedbo programa v skladu z razpisom in dogovorjenim Načrtom šole v naravi, razen v primeru višje sile (elementarne nesreče, sanitarne zapreke ...).

Naročnik in izvajalec sta odgovorna za kakovostno in varno bivanje ter izvajanje programa v skladu z normativi in predpisi, ki opredeljujejo izvajanje pedagoškega procesa.

Vodja enote v dogovoru z naročnikom sestavi Urnik dejavnosti, ki je usklajen z učnimi načrti posameznih predmetov in učnimi programi domov. V izvedbenem programu šole v naravi se izvajalec in naročnik dogovorita za optimalno število ustrezno usposobljenih učiteljev, ki bodo v programu sodelovali.

Izvedbo celotnega programa koordinira vodja enote in v pedagoški proces razporeja učitelje naročnika in učitelje izvajalca.

Izvajalec ob prihodu prijavi udeležence na Ministrstvo za notranje zadeve.
Izvajalec osebne podatke varuje v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Izvajalec za osebno lastnino udeležencev ne odgovarja.

4. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik pošlje prijavnico za udeležbo v programih CŠOD in vrne podpisano pogodbo v roku, določenim z razpisom.

Naročnik se z vodjo enote vsaj en mesec pred prihodom dogovori o načinu priprave in izvedbe šole v naravi. 
Učitelji naročnika poskrbijo za varnost učencev na poti do lokacije CŠOD in nazaj domov. Naročnik kot organizator šole v naravi v CŠOD pred prihodom v šolo v naravi pridobi pisne izjave staršev, da so seznanjeni z Navodili za prevoz otrok iz OE CŠOD v primeru nujne medicinske pomoči in da se z njimi strinjajo.
Učitelji naročnika in učitelji izvajalca izvajajo program šole v naravi (dopoldanske in popoldanske učne vsebine, večerne animacije, usmerjeni prosti čas, dežurstvo) in sodelujejo pri zagotavljanju varnosti pri izvajanju programov. Naročnik zagotovi strokovne delavce, ki bodo lahko aktivno sodelovali v programu. Nočno dežurstvo izvajajo učitelji naročnika, učitelji izvajalca pa zagotovijo stalno nočno dosegljivost.

V času bivanja v objektu CŠOD udeleženci upoštevajo hišni red in navodila vodje in učiteljev.
Udeleženci sami poskrbijo za pripravljanje in pospravljanje miz ob obrokih ter za urejenost sob.
V skladu z veljavno zakonodajo uživanje alkohola in drog ter kajenje v domovih ni dovoljeno. Domačim živalim (psi, mačke …) je vstop v dom prepovedan, razen ob vnaprej dogovorjenih izjemah.

5. CENE

Spremembo cene za oskrbni dan potrdi Svet zavoda CŠOD. CŠOD si pridržuje pravico do spremembe višine cene oskrbnega dne v primeru višjih materialnih stroškov, če to ceno potrdi Svet zavoda CŠOD.

Cene za večdnevno bivanje v enotah CŠOD so določene v ceniku CŠOD in so sestavni del pogodbe. Vsak dodatni dan pomeni za naročnika dodatni strošek enega oskrbnega dne.

6. STORITVE ZAJETE V CENO

V času bivanja imajo udeleženci zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in večerjo.

Programi šole v naravi:

Predvideni prihodi in odhodi skupin:
5-dnevni program:
       - prihod prvi dan do 10. ure, odhod peti dan do 15. ure,
4-dnevni program:
       - prihod prvi dan do 10. ure, odhod četrti dan do 15. ure,
3-dnevni program:
       - prihod prvi dan do 10. ure, odhod tretji dan do 15. ure,
2-dnevni program:
       - prihod prvi dan do 10. ure, odhod drugi dan do 15. ure. 

Izvedba programa in nastanitev v sobe ob menjavanju skupin med tednom se prilagodi glede na zmožnosti doma.
Prvi in zadnji obrok v času bivanja je kosilo. Od cene za večdnevno bivanje se posamezni obroki ne odštevajo.
 

Program med vikendom:

Predviden prihod in odhod:
3-dnevni program:
       - prihod petek do 15. ure, odhod nedelja do 15. ure,
2-dnevni program:
       - prihod petek do 15. ure, odhod sobota do 15. ure,
       - prihod sobota do 10. ure, odhod nedelja do 15. ure.

Prvi in zadnji obrok v času bivanja je kosilo. Od cene za večdnevno bivanje se posamezni obroki ne odštevajo.
Skupinam, ki izvajajo program med vikendom, se obračuna vikend paket. Če ponujeni vikend paketi naročniku ne ustrezajo (preveč ali premalo obsežni), se naročnik lahko odloči za obračunavanje posameznih storitev po ceniku za neprofitne organizacije.

Smučarske karte za učitelje smučanja izvajalca in učitelje smučanja naročnika plača naročnik, tako v tedenskih kot tudi vikend ali enodnevnih programih.
Posteljnina ni vključena v ceno. Spalne vreče na posteljah niso dovoljene.
V programih med vikendi šole same organizirajo aktivnosti. Učitelji CŠOD sodelujejo pri izvajanju programa med vikendom po predhodnem dogovoru šole z vodjo enote.
Enodnevni programi so možni po dogovoru z vodjo enote.
Enodnevni programi predvidoma trajajo pet pedagoških ur, ekskurzije pa osem pedagoških ur.

7. DODATNE STORITVE

V primeru zdravstvenih težav udeležencev (različne diete, bolezni, poškodbe...) naročnik obvezno 10 dni pred prihodom obvesti enoto oziroma vodjo o posebnostih.

Če CŠOD pri dietni prehrani ne more zagotoviti posebnih prehranskih artiklov in jih udeleženec prinese s seboj, se na skupno ceno obračuna 10 % popust.

Udeleženci, ki so v programu udeleženi preko celega dneva, koristijo vse obroke in dnevno bivanje, spijo pa izven doma CŠOD, imajo 30 % popust.

Za bivanje na dodatnem ležišču je popust 30 %.

V ceno večdnevnega bivanja niso všteti naslednji stroški dodatnih storitev: prevoz do CŠOD enote in domov, izposoja posteljnine, jahanje na domu Škorpijon, uporaba bazena na domu Burja, avtobusni stroški prevoza do smučišč, smučarske karte, karte za bazen ter stroški dodatnih ekskurzij na željo naročnika (prevoz, vstopnine ...).

8. PLAČILO

Po končanem bivanju CŠOD v zakonskem roku izstavi naročniku račun, ki upošteva dejansko število dni bivanja in število udeležencev ter dodatne storitve.
Dodatki in popusti se obračunavajo od osnovne cene storitve v veljavnem ceniku. Dodatki na ceno niso vključeni v osnovno ceno.

Naročnik poravna znesek na transakcijski račun CŠOD 01100-6030715849 v predpisanem roku. V primeru neplačila ali zamude plačila CŠOD naročniku storitev obračuna zakonske zamudne obresti.
Šole za oprostitev plačila turističnih taks predložijo izpolnjeno Izjavo o oprostitvi turistične takse.

9. ODPOVED S STRANI NAROČNIKA IN PREDČASNI ODHOD

V primeru odpovedi celotne skupine ali zmanjšanja števila udeležencev mora naročnik spremembo sporočiti pisno (pošta ali e-pošta) v centralno rezervacijsko službo. Če je odpoved ali sprememba sporočena vsaj en mesec pred prihodom, se pogodbena kazen ne zaračuna. V primeru višje sile (naravne nesreče, bolezni, pomanjkanje snega za smučanje) je odpovedni rok lahko krajši. Vremenske razmere niso razlog za odpoved.

V primeru odpovedi en mesec do en teden pred prihodom ima CŠOD pravico do povračila stroškov v višini 15 % od polne cene napovedane storitve na prijavljenega udeleženca, če pride do odpovedi termina bivanja celotne skupine ali zmanjšanja števila udeležencev za več kot 30% prijavljenih udeležencev in sprememba ni bila pravočasno sporočena.

V primeru odpovedi en teden pred prihodom ima CŠOD pravico do povračila stroškov v višini 50 % od polne cene napovedane storitve na prijavljenega udeleženca, če pride do odpovedi termina bivanja celotne skupine ali zmanjšanja števila udeležencev za več kot 30% prijavljenih udeležencev in sprememba ni bila pravočasno sporočena.

V primeru odpovedi en dan pred prihodom ima CŠOD pravico do povračila stroškov v višini 100 %  polne cene napovedane storitve na prijavljenega udeleženca, če pride do odpovedi termina bivanja celotne skupine ali zmanjšanja števila udeležencev za več kot 30% prijavljenih udeležencev in sprememba ni bila pravočasno sporočena.

CŠOD udeležencu, ki iz upravičenih razlogov predčasno zapusti program, odšteje le odsotnost, daljšo od enega dneva.

10. ODPOVED S STRANI CŠOD

CŠOD lahko naročniku odpove potrjen termin zaradi višje sile (naravne in druge nesreče, začasna druga namembnost domov, poškodovanost domov, nepredvidene adaptacije in sanacije) ali administrativnih ukrepov.
Iz istih razlogov lahko pride tudi do sprememb programa.
Izvajalec v primeru odpovedi določenega termina na določeni lokaciji naročniku ponudi drugo lokacijo ali drug termin s podobnimi vsebinami.

11. ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZAVAROVANJA

Učenci in učitelji naročnika so s prihodom na lokacijo CŠOD nezgodno zavarovani.

Za tuje državljane, ki so gosti naročnika, ki je vključen v program mednarodne izmenjave, mora za zdravstveno zavarovanje v primeru koriščenja zdravniških uslug ali hospitalizacije, poskrbeti naročnik sam.
V primeru zdravstvenih težav zaposleni na CŠOD ali učitelji šole nudijo prvo pomoč ter poskrbijo za ukrepe do  zdravniške oskrbe.
Objekti CŠOD so zavarovani (oprema, steklo, požar in vlom).
Če so poškodbe inventarja storjene namerno, se škodo zaračuna neposredno povzročitelju.

12. KONČNA DOLOČILA

CŠOD in naročnik bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju teh splošnih pogojev, skušala rešiti sporazumno. V kolikor pa sporazum ne bo mogoč, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.
 

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …