Vrh Gač za vse

Vrh Gač za vse

 

Akronim operacije: VRAČA SE

Nosilec operacije: Gače upravljanje smučišč d.o.o.

Ostali partnerji v operaciji: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Planinsko društvo Semič, Društvo invalidov Črnomelj

OPIS in aktivnosti v projektu (kratko): Projekt bo izveden v eni fazi, deljeni na naložbeni in mehki del projekta. V naložbenem delu bo izvedena posodobitev obstoječe trisedežnice Gričice, ki zaradi dotrajanosti in neizpolnjevanja minimalnih tehničnih standardov, ne obratuje že 5 let. Vzpostavitev delovanja sedežnice bo omogočila izvedbo mehkega dela projekta, tj. aktivnosti »Vsi gor« ter »Novinarska konferenca«. V sklopu aktivnosti »Vsi gor«, bodo izvedeni dogodki: »Aktiven dan na Gačah za osnovnošolce«, »Predstavitev kočevarskih vasi in delovanja sedežnice za upokojence« ter »Invalidi na vrhu Gač«.

Izzivi, ki jih operacija rešuje, so izkoristiti potencial okolja za razvoj zelenega turizma, zagotoviti trem ranljivim skupinam (mladim, upokojencem in invalidom) privlačno bivanje ter prispevati k raznolikosti podeželja. Hkrati rešuje problem ohranjanja pomembnega turističnega produkta Bele krajine, ki pomembno prispeva h kakovosti življenja v Beli krajini.

Cilj(i) projekta:  Specifični cilj operacije 1: Ponuditi aktiven, poučen in družaben obisk vrha Gač ranljivim skupinam (upokojencem, invalidom, mladim): S projektom želimo neokrnjeno naravo ter kulturno dediščino vrh Gač in okolice ponuditi trem ranljivim skupinam LAS Dolenjska in Bela krajina, pri čemer bodo za dosego tega cilja izvedene tudi vsebine, ki bodo postale tradicionalne in bodo nove turistične vsebine območja smučišča.

Specifični cilj operacije 2: Vzpostaviti pogoje za razvoj poletnega turizma, organizacijo novih dogodkov ter obratovanje in obstoj smučišča Gače: Z investicijo bo izvedena posodobitev (nakup in montaža nove opreme ter druga dela za zagon naprave) sedežnice, s pomočjo katere bo moč izkoristiti potencial okolja za razvoj zelenega turizma oziroma katera bo prispevala k obstoju in razvoju pomembnega turističnega produkta Bele krajine (smučišča Gače).

Specifični cilj operacije 3: Izboljšati pogoje za razvoj turizma: Izvedba aktivnosti, ki bodo prispevale k privabitvi večih skupin ljudi na Gače tudi izven smučarske sezone ter vzpostavitev infrastrukture, ki bo omogočala dostop na vrh Gač (v neokrnjeno naravo in bližino kočevarskih vasi) bodo močno izboljšale pogoje za nadaljnji razvoje turizma v tem delu območja LAS Dolenjska in Bela krajina oziroma za izkoriščenost potenciala okolja za razvoj zelenega in kulturnega turizma.

Pričakovani rezultati operacije:

1. Vzpostavljeni bodo pogoji za razvoj poletnega dela turistične sezone (sedežnica poleti) ter organizacijo rekreativnih, izobraževalnih in družabnih dogodkov na vrhu Gač ter izboljšani pogoji za obratovanje in obstoj smučišča Gače (vzpostavljena bo nova turistična vsebina na smučišču Gače, ki je pomemben belokranjski turistični produkt).

2. Organizirani bodo aktivni dnevi na Gačah za osnovnošolce (aktivni dnevi bodo postali tradicionalni, še bolj razširjeni ter tako pozitivno vplivali tudi na razvoj zelenega in kulturnega turizma).

3. Organizirana bo predstavitev kočevarskih vasi za upokojence (gre za novo prireditev na vrhu Gač, ki bo postala tradicionalna ter prispevala k izboljšanju izkoriščenosti okolja za razvoj zelenega in kulturnega turizma, postala bo nova turistična vsebina območja).

4. Organiziran bo izlet invalidov na Vrh Gač (gre za novo prireditev na vrhu Gač, ki bo postala tradicionalna ter prispevala k izboljšanju izkoriščenosti okolja za razvoj zelenega in kulturnega turizma, postala bo nova turistična vsebina območja).

Trajanje projekta: december 2019 – april 2020

Celotna vrednost projekta: 86.852,24 EUR

Znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 57.265,89 EUR

Kontakt: Borut Koprivnik, borut.koprivnik@scgace.si,  040 799 990.

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …