Ukrepi za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2

Ukrepi za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2

 

Šola v naravi bo! Ravno tako dnevi dejavnosti in ekskurzije.

V CŠOD smo za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2 uvedli varnostne ukrepe po priporočilih NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ Modeli_in_priporocila_2021-22 (zrss.si):

Ločevanje po skupinah

 • posamezni oddelki bodo ločeni pri namestitvi, prehrani in programu
 • aktivnosti so prostorsko in časovno organizirane tako, da se oddelki ne srečujejo in je med njimi ves čas zagotovljena primerna varnostna razdalja

Skupni prostori in sobe

 • redno razkužujemo površine, ki se jih dotika večje število rok (kljuke, ograje na stopniščih, ...)
 • redno čistimo in razkužujemo skupne sanitarije in vse umivalnike
 • ob vhodih v objekte in v skupnih prostorih so nameščeni podajalniki z razkužilom za roke
 • osebje med čiščenjem nosi maske in rokavice
 • prostore redno zračimo s svežim zunanjim zrakom
 • poseben protokol čiščenja je določen in vključen v širši HACCP načrt

Program

 • izvedba programa bo potekala v manjših skupinah
 • manjše učne skupine so enake, kot so učenci nastanjeni po sobah
 • izvajalci programa so usposobljeni za varno delo v posebnih razmerah
 • v času izvedbe programa v prostorih ali zunaj udeleženci ne bodo v stiku z zunanjimi osebami
 • pri programih, ki se izvajajo izven lokacij CŠOD, se pri gibanju upošteva priporočene varnostne ukrepe (fizična razdalja, razkuževanje, maske)
 • učne pripomočke in učila dodatno razkužujemo, uporabniki si pred in po uporabi razkužijo roke

Prehrana

 • pri pripravi obrokov prehrane dosledno upoštevamo vsa določila HACCP sistema
 • upoštevamo higienska priporočila NIJZ, ki veljajo za gostinstvo in prehrano v šolah
 • v jedilnici je določen protokol, ki zagotavlja, da ne pride do mešanja med skupinami
 • oddelki iste šole so v jedilnici ločeni s primerno razdaljo
 • oddelki različnih šol jedilnico uporabljajo časovno ločeno ali imajo obroke v ločenih prostorih
 • vsak udeleženec ima ves čas bivanja določeno isto jedilno mizo
 • mize redno razkužuje za to usposobljeno osebje
 • postrežba je porcijska, izvaja jo osebje s primerno zaščitno opremo, samopostrežbe ni

Komunikacija

 • komunikacija pred začetkom izvedbe programa poteka elektronsko
 • dokumente se pošilja elektronsko in se jih ne prinaša v fizični obliki

E-novice o razpisih, aktivnih počitnicah, prostih terminih …